Konečné ochranné opatrenia týkajúce sa dovozu určitých výrobkov z ocele z tretích krajín

Dňom 2. februára 2019 vstupuje do platnosti Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/159 z 31. januára 2019, ktorým sa ukladajú konečné ochranné opatrenia týkajúce sa dovozu určitých výrobkov z ocele z tretích krajín.

Dôvodom prijatia opatrenia je zabrániť nadmerným dovozom na trh EÚ v dôsledku  odklonu svetových vývozov ocele z trhu USA (USA prijali na oceľ dodatkové 25 %-né clo v marci 2018). Opatrenie bolo prijaté s platnosťou do 30. 6. 2021, ale môže byť ukončené aj skôr, ak pominú dôvody jeho prijatia.

Zároveň počas platnosti opatrenia sa pozastavuje systém predbežného dohľadu na dovoz ocele z tretích krajín vykonávaný formou dovozných licencií. Pozastavenie sa vzťahuje iba na produkty, ktoré sú predmetom ochranného opatrenia.

Základné elementy opatrenia:

 • ochranné opatrenie sa vzťahuje na 26 kategórií oceliarskych produktov;
 • ochranné opatrenie má formu colných kvót; dovoz v rámci kvóty bude bez cla, po prekročení kvóty sa na dovoz bude vzťahovať 25 %-né clo;
 • pre kategóriu 1 (plechy valcované za tepla) je stanovená spoločná (globálna) kvóta bez rozlíšenia krajiny pôvodu;
 • pre každú z ostatných 25 kategórií sa uplatňuje kombinácia národných kvót pre krajiny s najväčším podielom na dovoze (nad 5 %) a spoločnej reziduálnej kvóty pre ostatné krajiny s podielom menším ako 5 %;
 • v kategórii 3 – elektroplechy (iné ako s orientovanými zrnami) bola vyčlenená samostatná colná „podkvóta“ pre plechy používané pre účely „čistých“ energetických technológií;
 • v kategórii 4 – galvanické plechy bola vyčlenená samostatná colná „podkvóta“ pre automobilové plechy;
 • kvóty majú platiť 3 roky (vrátane platnosti predbežného opatrenia), t.j. 1. rok: 18. 7. 2018 - 30. 6. 2019 (vrátane predbežného opatrenia, ktoré trvalo od 18. 7. 2018 do 1. 2. 2019), 2. rok: 1. 7. 2019 - 30. 6. 2020, 3. rok: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2021;
 • globálna kvóta pre kategóriu 1 a reziduálne kvóty pre ostatné kategórie sú stanovené ako štvrťročné, pričom nevyčerpané množstvá je možné presúvať do ďalšieho štvrťroka (neplatí pre nevyčerpané množstvá v poslednom štvrťroku daného ročného obdobia);
 • národné kvóty pre krajiny sú stanovené ako ročné a v prípade ich vyčerpania bude možné čerpanie zo spoločnej reziduálnej kvóty, ale iba v poslednom štvrťroku ročného obdobia;
 • výška kvót je stanovená na základe priemerného dovozu za roky 2015, 2016, 2017 zvýšeného o 5 % k prvému dňu účinnosti definitívneho opatrenia;
 • kvóty sa každý rok budú zvyšovať o 5 %, pričom  (prvé zvýšenie od 1. 7. 2019, druhé od 1. 7. 2020);
 • výšku kvót a rozsah krajín bude možné operatívne upravovať na základe revíznej klauzuly;
 • opatrenie sa nevzťahuje na výrobky pochádzajúce z Nórska, Islandu a Lichtenštajnska, Botswany, Fidži, Ghany, Južnej Afriky, Kamerunu. Lesotha, Mozambiku, Namíbie, Pobrežia slonoviny, Svazijska;
 • z opatrenia sú vyňaté aj dovozy z individuálnych rozvojových krajín, ktorých podiel na dovoze v príslušnej kategórii nepresiahol 3 %, resp. ak podiel dovozu v príslušnej kategórii zo všetkých rozvojových krajín nepresiahol 9 %; zoznam týchto rozvojových krajín aj s  výnimkami pre príslušné kategórie je uvedený v prílohe III.2 nariadenia.

Úplné znenie nariadenia:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0159&from=SK

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0159&from=SK

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk