Predbežný dohľad pri dovoze určitých železných a oceľových výrobkov s pôvodom z tretích krajín

Oceliarsky sektor sa v súčasnosti nachádza v hlbokej kríze, ktorá je spôsobená masívnou globálnou nadprodukciou. EK v marci 2016 predložila písomný dokument s názvom Oceľ: zachovanie trvalo udržateľných pracovných miest a rastu v Európe, ktorý reaguje na kritickú situáciu oceliarskeho priemyslu a obsahuje konkrétne riešenia ako z krátkodobého, tak aj z dlhodobého hľadiska.

 

Od začiatku mája 2016 vstúpilo do platnosti Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2016/670 z 28. apríla 2016, ktorým sa zavádza predbežný dohľad Únie nad dovozom určitých železných a oceľových výrobkov s pôvodom v určitých tretích krajinách. Záujmy Únie si vyžadujú, aby bol dovoz určitých oceľových výrobkov pod predbežným dohľadom Únie s cieľom zabezpečiť predbežné štatistické informácie umožňujúce rýchlu analýzu trendov v oblasti dovozu zo všetkých krajín, ktoré nie sú členmi EÚ. Rýchle a predvídateľné údaje o obchode sú nevyhnutné na riešenie zraniteľnosti trhu EÚ s oceľou voči náhlym zmenám na svetových trhoch s oceľou.

 

Vydávanie dokumentov o dohľade podlieha štandardným podmienkam na úrovni Únie a je v právomoci vnútroštátnych orgánov. Dokument dohľadu vydáva Odbor výkonu obchodných opatrení Ministerstva hospodárstva SR na základe žiadosti. Podrobnejšie údaje sú uvedené na webovej stránke MH SR v sekcii „Licenčné konanie“ – „Dohľad – oceliarske výrobky“.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk