Refundácia AD ciel

Refundácie

Čo je refundácia antidumpingového cla?

- náhrada už zaplateného antidumpingového cla v prípade, kde je preukázané, že dumpingové rozpätie, na základe ktorého boli uhradené clá, bolo odstránené alebo znížené pod úroveň platného cla.

Kto je oprávnený požiadať o refundáciu?

- každý dovozca, ktorý môže preukázať, že zaplatil antidumpingové clá buď priamo alebo nepriamo za špecifický dovoz,

- v prípadoch, kde boli zavedené antidumpingové clá na základe preskúmania, počas ktorého sa komisia, v záujme posúdenia dumpingu rozhodla pre vzorku vyvážajúcich výrobcov, tie strany dovážajúce výrobok nie sú vyňaté z refundačného konania. Je tomu tak bez ohľadu na to, či vyvážajúci výrobcovia príslušných dovozcov boli súčasťou pôvodnej vzorky alebo nie.

Aký je postup pri uplatnení refundácie?

- v rámci refundačného konania existujú dve etapy pri stanovení, či sú antidumpingové cla refundovateľné alebo nie: - podanie žiadosti,

- preskúmanie nároku

Bližšie informácie ako postupovať pri uplatnení refundácie:

Oznámenie Komisie týkajúce sa refundácie antidumpingových ciel

Commission notice concerning the reimbursement of anti-dumping duties

Vzor tlačiva žiadosti o refundáciu

Contact address:

European Commission
Directorate-General for Trade, Directorate H
Avenue des Nerviens 105
B - 1040 Brussels
Belgium

Office of Refunds

Send your request to:
trade-refunds-info@ec.europa.eu

Phone: +32-2 2 96 91 22 Fax: +32-2 2 95 65 05

National authority:

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor obchodnej politiky

Mierová 19

827 15 Bratislava

Slovenská republika

kolembusova@economy.gov.sk

Phone: +421-2-4854 5110 Fax: +421-2-4854 3116

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk