Dovozcovia súčiastok bicyklov majú možnosť požiadať o výnimku

Dňom vstupu do Európskej únie prevezme Slovenská republika legislatívu EÚ a všetky nástroje na ochranu obchodu uplatňované v rámci EÚ.

Na dovozy bicyklov a niektorých častí a súčiastok bicyklov pôvodom z Čínskej ľudovej republiky má Európska únia zavedené antidumpingové clo vo výške 30,6 %. Na základe schémy, ktorú prijala Európska komisia nariadením č. 88 z roku 1997, dovozcovia EÚ niektorých častí a súčiastok bicyklov pôvodom z Čínskej ľudovej republiky môžu požiadať o výnimku na zavedené antidumpingové clo. V súčasnosti viac než 100 dovozcov Európskej únie je oslobodených od platenia tohto cla a Európska komisia priebežne aktualizuje ich zoznam.

Na základe vyjadrenia Európskej komisie môžu dovozcovia tejto komodity z desiatich pristupujúcich krajín, t.j. aj zo Slovenskej republiky, požiadať o poskytnutie výnimky na platenie antidumpingového cla už od 10. marca 2004. Európska komisia chce takýmto spôsobom zabrániť obrovskému návalu žiadostí po vstupe všetkých 10 krajín do EÚ a predpokladá, že uchádzačom spĺňajúcim podmienky bude poskytnutá výnimka krátko po 1. máji 2004 so spätnou platnosťou od 1. mája 2004.

Základné informácie pri žiadosti o výnimku

Legislatívny základ:

-         nariadenie Rady (EHS) č. 2474/1993 (OJ L228, 09.09.1993, p.1 ), ktoré zavádza antidumpingové (AD) clá na dovozy bicyklov pôvodom z Čínskej ľudovej republiky – HS kód 8712 00, ad valorem clo 30,6 %

-         nariadene Rady (ES) č. 1524/2000 (OJ L175, 14.07.2000, p.39 ) - predĺženie uplatňovaných AD opatrení; komodity spadajúce pod HS kódy 8712 00 10, 8712 00 30, 8712 00 80 – ad valorem clo 30,6 %

-         nariadenie Rady (ES) č. 71/1997 (OJ L16, 18.01.1997, p.55 ) -  AD opatrenie rozšírené aj na dovozy niektorých častí a súčiastok bicyklov pôvodom z Čínskej ľudovej republiky. AD clu (ad valorem 30,6 %) podliehajú nasledovné komodity spadajúce pod CN kódy: ex8714 91 10, ex8714 91 30, 8714 99 50, 8714 96 30, 8714  93 90, 8714 94 30, ex8714 94 90. Toto nariadenie však umožňuje uplatniť výnimku z platenia AD ciel - základné kritériá a postup Európskej komisie pre povolenie výnimky z „rozšíreného cla“ ustanovuje článok 3 tohto nariadenia

-         nariadenie Rady č. 88/1997 (OJ L17, 21.01.1997, p.17 ) – ustanovuje opatrenia pre uplatňovanie a riadenie systému povoľovania výnimiek. Zoznam častí bicyklov, na ktoré je zavedené AD opatrenie, spolu so štruktúrou 10-miestnej nomenklatúry je uvedený v Annex III  tohto nariadenia

Podmienky povolenia výnimky:

Nariadenie Rady č. 88/1997 poskytuje pre firmy, ktorých predmetom činnosti je montáž bicyklov, niekoľko možností na výnimku z platenia AD cla:

 1. pri malých množstvách častí bicyklov:
  Dovozy základných častí bicyklov sú oslobodené od AD cla, ak je dovezených menej než 300 ks mesačne z každého typu časti alebo súčiastky bicyklov a toto podlieha systému kontroly konečného použitia (čl. 14(c) nariadenia č. 88/1997).
  Podmienky systému kontroly konečného použitia sú stanovené v čl. 82 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/1992 a čl. 291 – 304 nariadenia Rady (EHS) č. 2454/1993 .
 2. množstvá nad 299 ks mesačne:
  Firmy, ktoré montujú bicykle a používajú viac než 299 ks mesačne akejkoľvek časti bicyklov podliehajúcej AD opatreniu, môžu predložiť žiadosť Európskej komisii o poskytnutie výnimky z platenia AD cla.
  Podmienky na predloženie žiadosti:
  -   používanie viac než 299 ks mesačne aspoň jednej z bicyklových častí podliehajúcej AD opatreniu (čl. 4(1a) a čl. 4(3) nariadenia č.88/1997),
  a
  -   tieto časti bicyklov predstavujú menej než 60 % celkovej hodnoty súčiastok zloženého výrobku alebo pridaná hodnota k týmto dovezeným častiam je vyššia než 25 % výrobných nákladov (čl. 7(1) nariadenia č. 88/1997).

 

Dovozcovia, ktorých predmetom činnosti nie je montáž bicyklov

Dovozcom častí bicyklov nemôže byť poskytnutá výnimka, ak ich náplňou nie je montáž bicyklov. Na druhej strane však môžu byť oslobodení, ak deklarované časti sú:

-         dodávané výrobcovi, ktorý skladá bicykle a jemu už bola udelená výnimka (čl. 14(a) nariadenia č. 88/1997), alebo

-         dodávané inému dovozcovi, ktorý ich dodáva výrobcovi, ktorý skladá bicykle a jemu už bola udelená  výnimka (čl. 14(b) nariadenia č. 88/1997), alebo

-         dodávané inej strane v množstvách nižších než 300 ks mesačne z každého typu časti a súčiastky bicyklov podliehajúcich AD clu (čl. 14(c) nariadenia č. 88/1997).

 

Podanie žiadosti:

V prvom rade si dovozca častí a súčiastok bicyklov z Číny musí uvedomiť, do ktorej z uvedených kategórií spadá. Ak dováža menej než 300 ks súčiastok mesačne, nie je potrebné žiadať o výnimku.

Ak dovozca/výrobca spadá do druhej kategórie, t.j. dováža viac než 299 ks/mesiac a spĺňa podmienky stanovené v horeuvedenom nariadení, posiela svoju písomnú žiadosť priamo na Európsku komisiu.

Žiadosť nie je štandardizovaná, neexistuje vzor žiadosti. Dôležité je, aby bol v žiadosti uvedený jasný dôvod, t.j. žiadosť o povolenie výnimky z platenia antidumpingových ciel. Žiadosť musí ďalej obsahovať dôvody, na základe ktorých sa požaduje udelenie výnimky, popis činnosti firmy, kontaktnú adresu, atď. Zároveň je potrebné uviesť mesiace, v ktorých použil a/alebo nakúpil časti bicyklov podliehajúcich AD opatreniu v množstve vyššom než 299 ks, alebo uvedie, že má v úmysle tak urobiť. Žiadosť musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom firmy, t.j. osobou oprávnenou konať v mene firmy.

K tejto žiadosti musia byť priložené nasledovné dokumenty:

-         kópia registrácie firmy (výpis z obchodného registra)

-         kópia auditovaných účtovných záznamov za posledný finančný rok

-         katalóg výrobkov

-         plán výroby/montážnych operácií

 

Žiadosť spolu s dokumentmi je potrebné zaslať na adresu:                    European Commission

                                                                                                                 DG Trade

                                                                                                                J-79 5/17

                                                                                                                B-1049 Brussels

 

Priebeh posudzovania žiadosti:

I.      Pozastavenie platenia cla:

Po prevzatí riadne vyplnenej a odôvodnenej žiadosti Európska komisia rozhodne o dočasnom pozastavení vyberania AD cla. Colné orgány však môžu žiadať o zloženie depozitu. Európska komisia informuje žiadateľa a príslušný štátny orgán členskej krajiny o rozhodnutí dočasne pozastaviť vyberanie AD cla. Toto rozhodnutie je publikované aj v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev (OJ). Následne Európska komisia začne šetrenie na udelenie výnimky.

II.      Udelenie výnimky:

Európska komisia zašle v priebehu 6 mesiacov žiadateľovi dotazník (vzor dotazníka ). Následne po prevzatí riadne vyplneného dotazníka Európska komisia sa môže rozhodnúť, že je potrebná návšteva „na mieste“ s cieľom prehodnotiť opodstatnenie žiadosti. V prípade, že vyplnený dotazník alebo overenie na mieste ukáže, že daná firma nespĺňa podmienky na udelenie výnimky, žiadosť bude zamietnutá (čl. 7(3) alebo 4(4) v súvislosti s čl. 7(3) nariadenia č. 88/1997), clá sa stanú splatnými a firma nebude môcť predložiť novú žiadosť v priebehu 12 mesiacov (čl. 4(1c) nariadenia č. 88/1997).

V prípade, že firma spĺňa všetky podmienky, výnimka z platenia cla bude udelená. V obidvoch prípadoch bude firma informovaná a oznámenie bude publikované v OJ. Overenie opodstatnenia žiadosti sa zvyčajne ukončí v priebehu 12 mesiacov (čl. 6(3) nariadenia 88/1997). Rozhodnutie o udelení výnimky vydáva Európska komisia a má retroaktívny charakter od dátumu prijatia.

Je potrebné zdôrazniť, že žiadateľ by mal byť schopný predložiť dôkazové materiály o pôvode častí bicyklov, ktoré nevyrába a používa pri montovaní bicyklov.

 

 III.      Preskúmanie a zrušenie poskytnutej výnimky:

Európska komisia môže z vlastnej iniciatívy začať šetrenie s cieľom preskúmať situáciu, ak bola firme udelená výnimka.

Výnimka bude zrušená v prípade, ak preskúmanie ukáže, že činnosť oslobodenej strany nie je v súlade s článkom 13(2) nariadenia Rady (EHS) č. 384/1996, v prípade porušenia povinností v súlade s čl. (8) alebo v prípade nedostatočnej spolupráce (čl. 10 nariadenia č. 88/1997).

 

Pristupujúce krajiny:

Firmy z pristupujúcich krajín môžu požiadať o výnimku od 10. marca 2004.

Kontakty:

Ing. Daniela Kolembusová, odbor obchodnej politiky – referát pre ochranné opatrenia, MH SR, t.č.: 02/4854 5110,
 : kolembusova@economy.gov.sk

Ing. Vladimír Vilček, odbor obchodnej politiky – referát pre ochranné opatrenia, MH SR, t.č.: 02/4854 2162,
: vilcek@mhsr.sk

 

Zástupcovia Európskej komisie, ktorých môže firma kontaktovať:

Dimitrios Vardakis; t. č. +32 2 296 66 17; e-mail: dimitrios.vardakis@cec.eu.int

Gaetano Squasi; t. č. +32 2 296 92 24; e-mail: gaetano.squasi@cec.eu.int

Ines Heinzelmann-Häger; t. č. +32 2 295 22 13; e-mail: ines.heinzelmann@cec.eu.int

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk