Urovnávanie sporov v oblasti antidumpingových, antisubvenčných a ochranných opatrení

 

WTO stanovuje prísny postup urovnávania sporov medzi členmi WTO, ktoré sa týkajú uplatňovania dohôd WTO.

 

Dňa 5. septembra 2017 odvolací orgán rozoslal správu týkajúcu žaloby na EÚ v súvislosti s antidumpingovými opatreniami týkajúcimi sa dovozu určitých mastných alkoholov z Indonézie (DS442). Odvolací orgán v zásade potvrdil zistenie odbornej skupiny, podľa ktorého Indonézia nepreukázala, že EÚ nekonala v súlade s článkom 2.4 antidumpingovej dohody WTO (ďalej len „ADA“).

 

Dňa 6. júla 2017 odborná komisia vydala správu o žalobe na EÚ v súvislosti s vyrovnávacími opatreniami týkajúcimi sa určitého polyetyléntereftalátu z Pakistanu (DS486). Odborná komisia v zásade zistila, že EÚ tým, že zistila, že celá suma odpustených ciel predstavovala napadnuteľnú subvenciu podľa dohody o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach, nekonala v súlade s článkom 3.1 písm. a) dohody o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach.

 

Dňa 12. decembra 2016 požiadala Čínska ľudová republika o konzultácie s EÚ o ustanoveniach základného antidumpingového nariadenia EÚ, ktorými sa riadi stanovenie normálnej hodnoty vo vzťahu k dovozom z Číny (DS516). Prvé kolo konzultácií sa konalo 23. januára 2017 a následne 3. apríla 2017 bola zriadená odborná komisia.

 

Dňa 23. októbra 2017 EÚ informovala orgán na urovnávanie sporov (DSB), že prijatím nariadenia , ktorým sa menia antidumpingové opatrenia týkajúce sa bionafty, ktoré neboli v súlade s pravidlami WTO, sa zabezpečilo úplné vykonanie odporúčaní a rozhodnutí orgánu na urovnávanie sporov súvisiace so žalobou na EÚ proti antidumpingovým opatreniam na dovoz bionafty z Argentíny (DS473).

V roku 2017 takisto prebiehal postup urovnávania sporu v prípade, ktorý súvisel s antidumpingovými opatreniami EÚ týkajúcimi sa dovozu bionafty z Indonézie (DS480). Odborná komisia rozoslala svoju správu členom 25. januára 2018. Podrobnejšie informácie sa uvádzajú v oddiele 4.2.3 pracovného dokumentu útvarov Komisie, ktorý je pripojený k tejto správe (v časti „Ostatné“ revízne prešetrenia).

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk