Zmena antidumpingových a antisubvenčných právnych predpisov EÚ v roku 2017

Komisia 9. novembra 2016 prijala návrh na zmenu antidumpingového a antisubvenčného nariadenia EÚ s cieľom zaviesť novú metodiku na výpočet normálnej hodnoty, aby sa lepšie napravili štátom zavedené deformácie trhu v tretích krajinách a posilnil antisubvenčný nástroj. Tieto zmeny základného antidumpingového a antisubvenčného nariadenia EÚ nadobudli účinnosť 20. decembra 2017.

Nová metodika má riešiť výrazné štátom zavedené deformácie a reagovať na novú hospodársku realitu, ktorú priniesli posledné roky. Tieto deformácie môžu existovať v krajine ako celku alebo v určitom odvetví. V tejto súvislosti je nová metodika neutrálna vo vzťahu k jednotlivým krajinám a uplatniteľná na všetkých členov WTO. V dotknutom právnom predpise sa objasňuje, že prijatie novej metodiky dumpingu nemá vplyv na zaobchádzanie s akoukoľvek krajinou ako s netrhovým hospodárstvom. Ak sa zistí, že v tretej krajine nie je vhodné použiť domáce ceny alebo náklady, keďže jej hospodárstvo vykazuje štátom zavedené deformácie, uplatní sa na výpočet normálnej hodnoty výrobku nová metodika.

Nová metodika sa môže uplatniť len vtedy, ak sa zistí, že nie je vhodné použiť domáce ceny alebo náklady, keďže v krajine vývozu sú značné deformácie. Pri zisťovaní existencie deformácií sa zváži niekoľko kritérií, ako sú napríklad štátne politiky a vplyv, rozšírená prítomnosť štátnych podnikov, diskriminácia v prospech domácich spoločností alebo nedostatočná nezávislosť finančného sektora.

Priemysel EÚ môže použiť správy vypracované Komisiou o krajinách/odvetvia, v ktorých sú zistené deformácie, a môže sa o dôkazy, ktoré obsahujú, oprieť v argumentácii voči krajinám, v ktorých existujú deformácie. Komisia vyberie krajiny, o ktorých sa majú vypracovať správy podľa ich relatívneho významu v celkovej antidumpingovej činnosti EÚ, ako aj podľa náznakov možných významných deformácií. V deň nadobudnutia účinnosti nového právneho predpisu GR pre obchod uverejnilo na svojej webovom sídle správu o deformáciách trhu v čínskom hospodárstve, teda v krajine, na ktorú sa v najväčšej miere vzťahuje antidumpingová činnosť EÚ. Komisia takisto oznámila, že ďalšia správa o krajine sa bude týkať Ruska.

Nové pravidlá sa uplatňujú na všetky nové prešetrovania a revízne prešetrovania pred uplynutím platnosti, ktoré sa začali po 20. decembri 2017. Priebežné revízne prešetrovania začaté po tomto dátume budú založené na novej metodike, ak je samotné opatrenie založené na novej metodike. Ak je opatrenie, ktoré je predmetom revízneho prešetrovania, stále založené na predtým použitej metodike, táto metodika sa bude naďalej uplatňovať na akékoľvek priebežné revízne prešetrovanie pred prvým revíznym prešetrovaním pred uplynutím platnosti po 20. decembri 2017.

Novým právnym predpisom sa takisto posilnil antisubvenčný nástroj, aby mohla Komisia lepšie zachytiť celý rozsah subvencovania. Totiž riešiť sa budú môcť aj také subvencie, ktoré sa zistia až v priebehu prešetrovania.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk