Modernizácia nástrojov na ochranu obchodu

V apríli 2013 Komisia prijala návrh s cieľom modernizovať nástroje na ochranu obchodu EÚ. Po dlhom legislatívnom procese Rada a Európsky parlament dosiahli 5. decembra 2017 dohodu o návrhu Komisie, ktorý následne nadobudol účinnosť 8. júna 2018.

Ide o významný krok vpred, keďže spolu s novou metodikou výpočtu predstavuje prvú významnú zmenu týchto nástrojov  od uzavretia uruguajského kola WTO. Vďaka tomu sú nástroje EÚ na ochranu obchodu účinnejšie, transparentnejšie a lepšie prispôsobené na to, aby čelili výzvam celosvetového hospodárstva. Zároveň tým tieto nástroje lepšie vyhovujú potrebám menších spoločností. Sú prínosom pre výrobcov z EÚ, ale zohľadňujú sa nimi aj záujmy dovozcov a následných užívateľov, ktorí sú závislí od dovozu.

Medzi najdôležitejšie zmeny modernizovaných antidumpingových a antisubvenčných právnych predpisov EÚ patrí: zlepšená metóda výpočtu rozpätia ujmy, rekonštrukcia výpočtu ceny nespôsobujúcej ujmu, ktorá bude zahŕňať minimálny zisk vo výške 6 %, kratší časový rámec na uloženie predbežných opatrení, včasné varovanie týkajúce sa uloženia predbežných antidumpingových a antisubvenčných opatrení, dodatočná podpora pre MSP v EÚ, úprava „pravidla nižšieho cla“ EÚ s cieľom zohľadniť existenciu deformácií cien surovín, ako aj nová úloha pre sociálne a environmentálne aspekty v rámci konaní na ochranu obchodu.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk