Úradník pre vypočutie (Hearing Officer)

Dňa 12. augusta 2020 Komisia opätovne publikovala brožúru o funkcii a pôsobnosti úradníka pre vypočutie v obchodných konaniach. Brožúra by mala byť užitočným nástrojom pre všetky typy konaní, v ktorých môže úradník pre vypočutie hájiť záujmy zainteresovaných strán.  

Brožúra k nahliadnutiu: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/august/tradoc_158915.pdf

V roku 2007 zriadila Komisia funkciu úradníka pre vypočutie za účelom zabezpečenia účinného výkonu procesných práv zúčastnených strán a toho, aby obchodné konania boli vedené nestranne, spravodlivo a v primeranej lehote.  Za účelom posilnenia úlohy úradníka pre vypočutie a zvýšenie transparentnosti a spravodlivosti obchodného konania došlo v roku 2012 k revízií rozhodnutia predsedu Komisie (2012/199/EU). 

Dňa 28. 2. 2019 bola v Úradnom vestníku EÚ uverejnená revízia rozhodnutia predsedu Komisie (EU 2019/339) zo dňa 21. februára 2019 o funkcii a mandáte úradníka pre vypočutie v určitých obchodných konaniach, kde došlo k novému vymedzeniu rozsahu mandátu a povinností úradníka pre vypočutie, ale tiež vymedzenie práv zúčastnených strán.

Okrem toho rozhodnutie ukladá úradníkovi pre vypočutie povinnosť vypracovať výročnú správu a uverejniť ju na svojich webovej stránke. Ostatná výročná správa bola uverejnená  za rok 2019  a je k nahliadnutiu:  https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/december/tradoc_159180.pdf

Kontakt na úradníka pre vypočutie:

Dr. Thinam JAKOB

tel.: +32 (0)2 296 29 33

Trade-Hearing-Ofiicer@ec.europa.eu

 

Poradcovia a asistenti:

Andra KOKE, poradce

Tel.: +32 (0)2 298 75 47

Martine GODEAUX, asistent

Tel.: +32 (0)2 296 82 84

 

Adresa: 

Rue de la Loi 170

CHAR 3/129

B-1049 Brussels

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk