Databáza informácií Európskej únie o prístupe na trhy tretích krajín - Market Access Database (MADB)

 

Databáza informácií o prístupe podnikateľských subjektov z členských štátov EÚ na trhy tretích, t.j. nečlenských krajín EÚ (Market Access Database – MADB) je voľne prístupná.

 

V databáze môže exportér nájsť nasledovné:

  • Zoznam obchodných bariér (informácie o exportných a investičných podmienkach vývozu do nečlenských krajín EÚ, vyhľadávať je možné podľa krajiny, sektorovej oblasti a podľa druhu bariéry, resp. opatrenia);
  • Príručku pre exportérov, týkajúcu sa importných formalít (dovozné procedúry podľa jednotlivých komodít);
  • Aplikované colné sadzby v tretích krajinách (na základe harmonizovaného systému kódov alebo názvu tovaru je možné zistiť colné sadzby a ďalšie poplatky uplatňované pri dovoze do tretích krajín);
  • Informácie o pravidlách pôvodu;
  • Štatistickú databázu obchodu medzi EÚ (aj za jednotlivé členské štáty) a tretími krajinami;
  • Informácie z oblasti sanitárnych a fytosanitárnych záležitostí (zoznam sanitárnych a fytosanitárnych požiadaviek a problémov, ktoré sa vyskytujú pri vývoze do tretích krajín);
  • Informácie o službách pre malé a stredné podniky.

 

Taktiež je možné v databáze nájsť informácie týkajúce sa dovozu do EÚ (colné sadzby EÚ) a informácie o dohodách o voľnom obchode medzi EÚ a tretími krajinami.

 

Uvedená databáza sa nachádza na internetovej stránke: http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm

 

EK prostredníctvom internetovej stránky vyzýva podnikateľov v členských krajinách EÚ, aby ju informovali o nových bariérach obchodu v tretích krajinách, aby ich mohla začať riešiť. Po potvrdení existencie obchodnej bariéry (overenie v príslušnej tretej krajine), EÚ zverejní takúto informáciu v databáze, analyzuje problém a určí následné kroky v snahe prekážku eliminovať. Najprv iniciuje rokovania o probléme s predstaviteľmi tretej krajiny a snaží sa dosiahnuť zrušenie obchodnej bariéry na bilaterálnej úrovni. Pokiaľ sa nedosiahne dohoda a uvedená bariéra je v rozpore s medzinárodnými dohodami a záväzkami, predstavitelia EK sa môžu obrátiť na Orgán na urovnávanie sporov WTO (Dispute Settlement Body), ak je to spor s členskou krajinou WTO, resp. prostredníctvom prijatia protiopatrení, ak nejde o členskú krajinu WTO.

 

Internetová stránka MADB bola na základe požiadaviek podnikateľskej sféry doplnená v roku 2007 o Register sťažností, ktorý zabezpečuje jednoduchú registráciu obchodných prekážok, umožňuje vytvorenie jednotnej databázy obsahujúcej prakticky všetky známe obchodné prekážky, obsahuje jednotný formulár pre on-line registráciu sťažností a zaznamenanie všetkých relevantných údajov a umožňuje podnikateľskej sfére sledovať proces riešenia sťažností. Register je verejne prístupný a umožňuje vložiť podnety o prekážkach priamo do databázy.

 

Informácie o sťaženom prístupe na trhy tretích krajín, resp. o existujúcich obchodných bariérach pri vývoze do tretích krajín, môžu byť dôležitým informačným zdrojom nielen pre podnikateľské subjekty pri uľahčovaní ich vývozu do týchto krajín, ale aj pre Slovenskú obchodnú priemyselnú komoru (SOPK), Asociáciu zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR), štátnu správu, študentov, ale aj širokú verejnosť.

 

Príručka MADB podrobne vysvetľuje fungovanie databázy pre prístup na trh, pričom sú v nej uvedené pokyny pre použitie jednotlivých sekcií databázy. Príručka je teraz dostupná aj v národných jazykoch členských štátov EÚ; v slovenskom jazyku na internetovej adrese: http://madb.europa.eu/userguide/SK_def.pdf

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk