Nahlasovanie prekážok obchodu

V prípade zistenia prekážok obchodu na trhoch tretích krajín (mimo EÚ) môžu podnikateľské subjekty nahlasovať tieto skotočnosti Ministerstvu hospodárstva SR. 

Vaše skúsenosti a podnety budú slúžiť pre presadzovanie záujmov SR na zasadnutiach poradného výboru pre prístup na trh (MAAC) a pracovných skupín pre prístup na trh, na ktorých sa zúčastňujú zástupcovia MH SR.

Kontaktné údaje:

Ministerstvo hospodárstva SR

odbor zahraničnoobchodnej politiky

Mlynské nivy 44/A

827 15 Bratislava

Ing. Lenka Šmirjaková

e-mail: lenka.smirjakova@mhsr.sk

tel: 00421/2/4854 5111

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk