Informácia o stave implementácie Eurázijskej hospodárskej únie

Informácia o stave implementácie Eurázijskej hospodárskej únie

(Rusko, Bielorusko, Kazachstan, Arménsko a Kirgizsko)

 

Všeobecné informácie

 

Eurázijská hospodárska únia je poslednou z niekoľkých etáp integračného procesu, ktorý prebieha medzi štátmi postsovietskeho priestoru. Bezprostredne po rozpade ZSSR novovzniknuté štáty vytvorili zónu voľného obchodu Spoločenstva nezávislých štátov.

 

Ďalším integračným stupňom bola Colná únia Ruska, Kazachstanu a Bieloruska založená dohodou zo 6. októbra 2007, pričom do platnosti vstúpila 1. januára 2010. Táto integračná úroveň pozostávala z dvoch etáp. Prvá etapa implementácie zahŕňala dva dôležité prvky - zavedenie nového spoločného colného sadzobníka a harmonizáciu rôznych dovozných licenčných režimov. V druhej etape bol prijatý nový colný zákon s platnosťou od 1. júla 2010 a boli vykonané viaceré inštitucionálne zmeny, predovšetkým zriadenie Komisie colnej únie.

 

Zatiaľ posledným integračným stupňom je vytvorenie jednotného eurázijského hospodárskeho priestoru, založenom na princípoch vnútorného trhu EÚ (t.j. princípu štyroch slobôd pohybu tovaru, služieb, kapitálu a pracovnej sily) a Eurázijskej hospodárskej únie (EAEU). Zakladajúcim právnym dokumentom je Zmluva o fungovaní Eurázijskej hospodárskej únie, ktorá bola podpísaná Ruskom, Bieloruskom a Kazachstanom 29. mája 2014, pričom do platnosti vstúpila 1. januára 2015. Do EAEU následne vstúpili Arménsko (2. januára 2015) a Kirgizsko (6. augusta 2015).

 

Spoločný colný sadzobník

 

Výnimky z uplatňovania spoločného colného sadzobníka majú Kazachstan a Bielorusko. Obe krajiny si napríklad udržia nižšie clá na viaceré položky počas obdobia rokov 2011-2015.

 

Spoločný colný sadzobník colnej únie je publikovaný na stránke: http://www.eurasiancommission.org/en/act/trade/catr/ett/Pages/default.aspx

 

Dovozné licencie

 

Výsledkom zmien, ktoré boli zavedené k 1. januáru 2010, bola harmonizácia rôznych dovozných licenčných režimov (napr. pre alkoholické nápoje, vitamíny a výrobky so šifrovacou technológiou).

 

Inštitúcie

 

Bola zriadená Komisia colnej únie, ktorá schvaľuje, okrem iného, zmeny colných sadzieb. Prijaté rozhodnutia sú oficiálne zverejňované na stránke: http://www.eurasiancommission.org/en/Pages/default.aspx.

           

Ďalšími orgánmi EAEU sú Najvyššia eurázijská hospodárska rada (obdoba Európskej rady), Eurázijská medzivládna hospodárska rada (obdoba Rady EÚ) a Súd EAEU (obdoba Súdneho dvora EÚ). Eurázijský parlament zatiaľ zriadený nebol.   

 

Dôležité dokumenty sú taktiež publikované na stránke EAEU: http://www.eaeunion.org/?lang=en#.

 

Stránky, ktoré sa venujú colnej únii, sú tiež v jej jednotlivých členských štátoch: http://www.customs.ru/index.php?option=com_newsfts&view=fresh&id=62&Itemid=1926  (Rusko), http://e.customs.kz/wps/portal/customs/ (Kazachstan) a http://gtk.gov.by/ru/union/ (Bielorusko). Ďalšie dôležité informácie v anglickom jazyku sú dostupné na stránke Ministerstva pre hospodársky rozvoj RF www.ved.gov.ru.

 

Zmluva o Eurázijskej hospodárskej únii

 

Základným dokumentom upravujúcim fungovanie EAEU je Zmluva o EAEU. Táto je v platnosti od 1. januára 2015. Colná únia je upravená v časti 2 zmluvy (sekcie V-XII), jednotný hospodársky priestor v časti 3 zmluvy (sekcie XIII-XXVI). Prechodné opatrenia sú uvedené v časti 4 zmluvy.

 

Zmluva o EAEU je publikovaná na stránke: https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/DisplayDocument.aspx?s=bef9c798-3978-42f3-9ef2-d0fb3d53b75f&w=632c7868-4ee2-4b21-bc64-1995328e6ef3&l=540294ae-c3c9-4511-9bf8-aaf5d6e0d169&EntityID=3610 (v ruskom, anglickom, bieloruskom, kazašskom a arménskom jazyku)

 

Zmeny od 1. 1. 2016

 

Na základe ustanovení v časti 4 Zmluvy o EAEU a viacerých rozhodnutí prijatých Komisiou EAEU sa má najneskôr od 1. januára 2016 vykonávať spoločný trh liečiv a medicínskych tovarov. Do júla 2016 by mala byť pripravená cestovná mapa pre implementáciu spoločného energetického trhu EAEU k 1. júlu 2018.

 

Niektoré prechodné ustanovenia, týkajúce sa poľnohospodárstva a povolených štátnych dotácií do poľnohospodárstva, sa budú v prípade Bieloruska uplatňovať do roku 2016 (zníženie dotácií o 10 %) resp. 2025 (uplatňovanie Prílohy 29 Zmluvy o EAEU).

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk