Možnosti účasti slovenských podnikateľských subjektov na rozvojovej pomoci

Informácia o možnosti účasti slovenských podnikateľských subjektov na rozvojovej pomoci, ktorú poskytuje EÚ alebo vybrané medzinárodné organizácie

Medzinárodné organizácie každoročne vyhlasujú množstvo projektov, na ktorých sa môžu zúčastňovať aj slovenskí podnikatelia, či už ako hlavní dodávatelia alebo ako subdodávatelia. Pri uchádzaní sa o účasť na projektoch je dôležité:

- vedieť, či ide o verejnú súťaž,

- poznať spôsob financovania a zdroje,

- poznať vyhlasovateľa verejnej súťaže,

- zistiť okruh prizvaných účastníkov (domáci alebo medzinárodný tender),

- poznať miestne zvyklosti a špecifiká.

Základným predpokladom prihlásenia sa do verejnej súťaže je včasná identifikácia a informovanosť podnikateľských subjektov o výberových konaniach. Základným zdrojom informácií o tendroch sú naše zastupiteľské úrady a ich obchodno-ekonomické oddelenia. Problémom je však relatívne malý počet zastupiteľských úradov SR v rozvojových krajinách, čo neumožňuje včasnú informovanosť podnikateľských subjektov zo Slovenska o tendroch v týchto krajinách. Z tohto dôvodu sa MH SR rozhodlo zverejniť informácie o užitočných internetových stránkach medzinárodných organizácií, na ktorých môžu slovenskí podnikatelia nájsť informácie o vypísaných tendroch, podmienky účasti na nich, ako aj ďalšie relevantné informácie.

Rozvojová pomoc EÚ

Na internetovej stránke Európskej komisie záujemcovia nájdu informácie o tendroch vonkajšej pomoci EÚ, vrátane tendrov financovaných z Európskeho rozvojového fondu (EDF): Tendre vonkajšej pomoci EÚ

Na stránke Komisie (International Partnerships) sa nachádzajú aj podrobné usmernenia, ktoré majú uchádzačom pomáhať pri príprave projektov a získaní grantu ako priameho finančného príspevku z rozpočtu EÚ alebo EDF: Informácie o grantoch

Rozvojová pomoc OSN

Informácie o možnostiach zapájania sa do projektov financovaných Organizáciou spojených národov je možné získať na: Informácie o obstarávaniach OSN

Iné medzinárodné organizácie

UNDP

Oznámenia o obstarávaniach UNDP

Svetová Banka

Projekty Svetovej Banky

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk