Stratégia prístupu na trhy tretích krajín

Európska komisia (EK) si v rámci spoločnej obchodnej politiky EÚ stanovila priority pre dosiahnutie ekonomického rastu a tvorby nových pracovných príležitostí, ktoré vychádzajú z tzv. Lisabonskej stratégie. Z tohto dôvodu vznikla v roku 2006 Stratégia prístupu na trhy tretích krajín – Market Access Strategy (MAS). Jej cieľom je zabezpečiť otvorenosť trhov tretích krajín pre vývozy z EÚ. Otvorenosť trhov tretích krajín možno zabezpečiť najmä elimináciou netarifných prekážok v obchode.

Za najvýznamnejšie prekážky v obchodovaní s tretími krajinami je možné uviesť diskriminačné daňové predpisy, technické predpisy, normy a postupy posudzovania zhody, sanitárne a fytosanitárne opatrenia, obmedzenia brániace prístupu k základným surovinám, netransparentné pravidlá verejného obstarávania, zneužívanie nástrojov na ochranu obchodu a ďalšie.

Obnovená MAS je dostupná na stránke: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2007/april/tradoc_134591.pdf

MAS – posilnené partnerstvo v rámci EÚ

Najdôležitejšie nástroje obnovenej MAS sú:

– Partnerstvo v oblasti prístupu na trhy tretích krajín (MAP) zaoberajúce sa kooperáciou členských štátov EÚ, Európskej komisie a podnikateľskej sféry. Viac informácií o MAP je dostupných na adrese: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/february/tradoc_137742.pdf;

– Databáza informácií EÚ o prístupe na trhy tretích krajín (MADB) umožňuje európskym exportérom bezplatne získať informácie o podmienkach vstupu na trhy tretích krajín (viď nasledovná sekcia).

Bližšie informácie o prístupe na trh sú dostupné na:

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/market-access/index_en.htm

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk