Ciele spoločnej obchodnej politiky

Spoločná obchodná politika (ďalej SOP) patrí k najstarším politikám Európskych spoločenstiev, ktorej základy boli položené už v Rímskych zmluvách z roku 1957 (články 110-116 a 228 Zmluvy o založení EHS). Spoločná obchodná politika sa realizuje vo výlučnej právomoci Európskej komisie (EK) od roku 1969, kedy uplynulo prechodné obdobie pre usporiadanie vzájomných vzťahov v rámci colnej únie. V riadení obchodnej politiky EK aplikuje nástroje obchodnej politiky platné v rámci členstva vo Svetovej obchodnej organizácii (WTO). Základné princípy spoločnej obchodnej politiky boli definované v článku 131 a 133 Amsterdamskej zmluvy. Článok 133 bol ďalej upravený v Zmluve z Nice, ktorá bola podpísaná 26.2.2001. Zmluva nadobudla platnosť 1.2.2003.

Lisabonská zmluva priniesla ďalšie zmeny v oblasti SOP, hlavne z hľadiska rozhodovacieho a schvaľovacieho procesu. V súlade s touto zmluvou bol od 1.12.2009 vytvorený Výbor pre obchodnú politiku (Trade Policy Committee - TPC). Jeho hlavnou úlohou zostáva zosúladiť rozhodovací mechanizmus obchodných rokovaní s tretími krajinami s pravidlami vnútorného rozhodovania v rámci EÚ. Členské štáty totiž v zmysle princípov SOP stratili autonómiu v otázkach vonkajšej obchodnej politiky, preto úlohou TPC je zabezpečiť ochranu záujmov členských štátov prostredníctvom ich obhajoby na tomto spoločnom fóre, ktorého predchodcom bol do konca roka 2009 Výbor 133. TPC je poradným orgánom Rady EÚ a je zodpovedný za multilaterálne obchodné záležitosti vzťahujúce sa na aplikáciu pravidiel WTO a prípravu negociačných pozícií vo vzťahu k tretím krajinám, ktoré nie sú členmi EÚ. V súčasnosti oblasť SOP upravujú články 206 a 207 Lisabonskej zmluvy.

 

Ciele SOP (podľa článku 206 Lisabonskej zmluvy)

Vytvorením colnej únie v súlade s článkami 28 až 32 Únia v spoločnom záujme prispieva k harmonickému rozvoju svetového obchodu, postupnému zrušovaniu obmedzení medzinárodného obchodu a k priamym zahraničným investíciám, ako aj k znižovaniu colných a iných prekážok.

Jedným zo základných pilierov voľného pohybu tovarov sú princípy colnej únie, vymedzené v Zmluve o založení Európskej únie. Vnútorná zložka colnej únie zahŕňa obchodnú výmenu tovarov v rámci vnútorného trhu EÚ a vylučuje, aby členské štáty ukladali clá na vývoz a dovoz tovaru. Akékoľvek clá na dovozy a vývozy tovarov vo vnútri Únie sú zakázané. Aby sa zabránilo obchádzaniu tohto zákazu, členské štáty zároveň nesmú prijímať ani opatrenia, ktoré by mali efekt rovnocenný s clom, resp., ktoré by pre niektorý z členských štátov spôsobovali preferencie alebo diskrimináciu.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk