Program REFIT – Platforma REFIT

Jednou z priorít Európskej komisie je zjednodušovanie legislatívy EÚ a znižovanie regulačnej záťaže vyplývajúcej z právnych predpisov EÚ. K naplneniu tohto cieľa Európska komisia vypracovala program „regulačnej vhodnosti a efektívnosti Európskej komisie“ – REFIT. Hlavným zámerom programu je znížiť zbytočnú byrokraciu a reguláciu, ktorá zaťažuje občanov a podnikateľov, predovšetkým malých a stredných (MSP), a zároveň zabezpečiť efektívne vykonávanie európskych politík v praxi.

Pre tento účel Európska komisia koncom roka 2015 zriadila Platformu REFIT ktorá združuje špičkových odborníkov z oblasti podnikania, občianskej spoločnosti, expertov z vlád členských štátov, mimovládnych organizácií, odborov a spotrebiteľských organizácií, ktorí majú skúsenosti s vykonávaním právnych predpisov EÚ. Platforme REFIT predsedá prvý podpredseda Európskej komisie – Frans Timmermans. Zástupcu Slovenskej republiky do Platformy vysiela Ministerstvo hospodárstva SR.

Európska komisia si je vedomá toho, že najúčinnejšie návrhy na zníženie záťaže európskych pravidiel prichádzajú priamo z praxe od zainteresovaných strán, ktoré sa s plnením týchto pravidiel každodenne stretávajú.

Návrhy na zmenu právnych predpisov získava Európska komisia najmä prostredníctvom webového online nástroja s názvom „Obmedzme záťaž – vyjadrite sa!“ (Lighten the Load – Have your say!), ktorý je prístupný verejnosti. Európska komisia zatiaľ zozbierala prostredníctvom tohto nastroja 250 konkrétnych návrhov v 16 oblastiach.

Členovia Platformy majú v súčasnosti možnosť určiť, ktoré oblasti resp. konkrétne návrhy pokladajú za prioritu, a ktorými by sa mala Európska komisia prioritne zaoberať. Zároveň majú tiež možnosť predložiť Európskej komisii svoje vlastné návrhy.

Jednotlivé oblasti, ako aj návrhy na úpravy nájdete tu (v anglickom jazyku). Každý návrh obsahuje pôvodné znenie, kontext a informácie o relevantných aktivitách EK.

V súčasnosti máte možnosť:

  • navrhnúť prioritné oblasti, ktoré by mal presadzovať zástupca SR;
  • zaslať nám konkrétne návrhy na úpravu právnych predpisov EÚ, ktoré vnímate ako zbytočné a zaťažujúce, a ktorými by sa mala Európska komisia zaoberať.

Členovia Platformy budú následne diskutovať o doručených návrhoch a pripomienkovať ich. Výsledkom diskusie budú odporúčania prioritných oblastí, resp. konkrétnych návrhov zo strany Platformy pre Európsku komisiu. Európska komisia sa následne na základe odporúčaní vyjadrí ako plánuje návrhy riešiť.

Pre viac informácií: http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/index_sk.htm

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk