Hlavná aktivita 1

 

1. Vzdelávanie a zvyšovanie povedomia zamestnancov štátnej správy a ostatných relevantných subjektov o procese a obsahu posudzovania vplyvov regulačných rámcov a nelegislatívnych návrhov:

Výstupom tejto aktivity bolo 15 vzdelávacích aktivít, ktoré boli zamerané na agendu a proces lepšej regulácie a na Jednotnú metodiku na posudzovanie vybraných vplyvov. Súčasťou aktivity boli taktiež 4 informačné aktivity, ktoré boli zamerané na vzdelávanie zástupcov územnej samosprávy a odbornej verejnosti.

Hlavnou informačnou aktivitou bola záverečná konferencia Lepšej regulácie v SR, ktorej sa zúčastnili zástupcovia orgánov verejnej správy, odborníci z podnikateľského prostredia, zahraniční experti ako aj verejnosť. Táto konferencia dala priestor pre informovanie o reforme lepšej regulácie v SR s tým, že si účastníci vymenili svoje skúsenosti s touto agendou.

Merateľné ukazovatele hlavnej aktivity boli naplnené na 100%. Hlavná aktivita sa úspešne ukončila k termínu 31.08.2023.

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk