Hlavná aktivita 2

 

2. Zabezpečenie fungovania národného koordinátora pre posudzovanie vplyvov  v SR - Stála pracovná komisia Legislatívnej rady vlády SR na posudzovanie vybraných vplyvov:

Výstupom tejto aktivity bolo zriadenie a následne fungovanie Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády SR na posudzovanie vybraných vplyvov. Komisia RIA ako národný koordinátor ex ante posudzovania vplyvov navrhovaných regulácií zabezpečuje správnosť procesu posudzovania vplyvov po formálnej i obsahovej stránke. Jej fungovanie je nevyhnutným predpokladom správnej implementácie reformy lepšej regulácie.

Merateľné ukazovatele hlavnej aktivity boli naplnené na 100%. Hlavná aktivita sa úspešne ukončila k termínu 31.08.2023.

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk