Hlavná aktivita 3

 

3. Vytvorenie, implementácia a aktualizácia komplexnej stratégie RIA 2020 a metodík a nástrojov vychádzajúcich zo stratégie RIA 2020, vrátane Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov:

Táto hlavná aktivita bola zameraná na prípravu, implementáciu a aktualizáciu strategických dokumentov, metodík a nástrojov lepšej regulácie. Účelom aktivity bolo nastaviť základný ideový a implementačný rámec lepšej regulácie, na ktorý nadviazali metodiky a nástroje lepšej regulácie, prostredníctvom ktorých sa bude lepšia regulácia vykonávať v praxi.

Výstupom tejto aktivity bolo vypracovanie 11 metodík lepšej regulácie ako strategických dokumentov k lepšej regulácii.

Merateľný ukazovateľ hlavnej aktivity bol naplnený na 100%. Hlavná aktivita sa úspešne ukončila k termínu 31.08.2023.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk