Hlavná aktivita 6

 

6. Komplexné analýzy podnikateľského prostredia v SR zamerané najmä na oblasti v kompetencii MH SR:

Komplexné analýzy budú slúžiť ako podklad pre hodnotenie politík v kompetencii MH SR a oblasti s regulačnou záťažou s cieľom identifikovať možnosti zlepšenia podnikateľského prostredia, ktoré  doteraz nebolo komplexne vykonávané na MH SR ako aj iných ústredných orgánoch štátnej správy.

Výstupom tejto aktivity je 34 spracovaných analýz, ktoré sú nevyhnutným predpokladom zmapovania súčasného stavu politík v kompetencii MH SR. Analýzy vytvoria informačný rámec, ktorý bude použiteľný v procese posudzovania a analyzovania vplyvov. Spracovanie týchto analýz prispeje k dosiahnutiu základného cieľa a to zvýšeniu kvality podnikateľského prostredia a hospodárskeho rastu Slovenska.

Merateľný ukazovateľ hlavnej aktivity bol naplnený na 100%. Hlavná aktivita sa úspešne ukončila k termínu 30.11.2023.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk