Hlavná aktivita 7

 

7. Vytvorenie analytického modelu zohľadňujúceho špecifiká slovenskej ekonomiky, ktorý bude využitý v procese tvorby a optimalizácie politík:

Analytický model, ktorý je výstupom tejto aktivity, bude slúžiť ako podklad pre posudzovanie vplyvov navrhovaných regulácií ex ante v reálnom čase ako aj pre hodnotenie efektívnosti a účelnosti už existujúcich regulácií ex post. Analytický model obsahuje prezentačnú vrstvu a výpočtovú časť so vstupnými údajmi. Jednou z častí tohto modelu je aj simulácia vo forme používateľskej kalkulačky rozdelenej podľa prioritných oblastí. V rámci tejto kalkulačky bude možné simulovať vplyv zmeny parametrov vybraných regulácií na podnikateľské prostredie.

Merateľný ukazovateľ hlavnej aktivity bol naplnený na 100%. Hlavná aktivita sa úspešne ukončila k termínu 30.11.2023.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk