Správy o stave podnikateľského prostredia v SR

Správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike sa vypracúva každoročne a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ju predkladá na rokovanie vlády SR.

Cieľom tohto dokumentu je charakterizovať stav a vývoj podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v komparácii jeho hodnotenia Svetovou bankou a ďalšími medzinárodnými hodnotiacimi organizáciami a zároveň vyšpecifikovať a poukázať na niektoré problémy ovplyvňujúce kvalitu slovenského podnikateľského prostredia a navrhnúť opatrenia na ich odstránenie, resp. zmiernenie ich vplyvu.

Ostatnú Správu o stave podnikateľského prostredia (2018) schválila vláda SR dňa 3. apríla 2019 uznesením č. 151/2019.

 

 

Správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike - nové znenie (2017)

(schválená uznesením vlády SR č. 197/2018 dňa 25.4.2018)

 

Správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike (2016)

(vzatá na vedomie vládou SR dňa 11.1.2017)

 

Správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike s návrhmi na jeho zlepšovanie (2014)

(schválená uznesením vlády SR č. 14/2015 dňa 7.1.2015)

 

Správa o stave podnikateľského prostredia v SR s návrhmi na jeho zlepšovanie (2013)

(schválená uznesením vlády SR č. 172/2014 dňa 16.4.2014)

 

Správa o stave podnikateľského prostredia v SR s návrhmi na jeho zlepšovanie (2012)

(schválená uznesením vlády SR č. 153/2013 dňa 3.4.2013)

 

Správa o stave podnikateľského prostredia v SR s nárvhmi na jeho zlepšovanie (2011)

(schválená uznesením vlády SR č. 32/2012 dňa 1.2.2012)

 

Správa o stave podnikateľského prostredia v SR s nárvhmi na jeho zlepšovanie (2010)

(schválená uznesením vlády SR č. 160/2011 dňa 2.3.2011)

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk