Správy o stave podnikateľského prostredia v SR

Správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike sa vypracúva spätne za predchádzajúci rok a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ju predkladá na Úrad vlády SR každoročne do konca marca.

Cieľom tohto dokumentu je charakterizovať stav a vývoj podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v komparácii jeho hodnotenia Svetovou bankou (tzv. Doing Business) a ďalšími medzinárodnými hodnotiacimi organizáciami a zároveň vyšpecifikovať a poukázať na niektoré problémy ovplyvňujúce kvalitu slovenského podnikateľského prostredia a navrhnúť opatrenia na ich odstránenie, resp. zmiernenie ich vplyvu.

 

Správa o stave podnikateľského prostredia za rok 2019

Materiál Správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike – nové znenie schválila vláda SR dňa 4. júna 2020 svojím uznesením č. 352/2020.

Správa mapuje rôzne aspekty aktuálneho stavu podnikateľského prostredia v SR v roku 2019. Uvádza, analyzuje a hodnotí štruktúru prostredia, popisuje hlavné faktory ovplyvňujúce stav a vývoj podnikateľského prostredia, poskytuje informácie o medzinárodnom hodnotení slovenského podnikateľského prostredia v rámci rebríčkov Svetovej banky Doing Business, porovnanie štátov Európskej únie a ostatných európskych krajín v oblasti inovácií European innovation scoreboard, ako i hodnotenie slovenských podnikateľských subjektov. Definuje najvýznamnejšie témy a priority agendy podnikateľského prostredia a popisuje programy a iniciatívy realizované s cieľom zlepšiť kvalitu podnikateľského prostredia v SR vrátane informácii o vplyve krízy spôsobenej pandémiou Covid-19 na podnikateľské prostredie.

V správe obsiahnuté informácie by mali byť dôležitým poznaním pre tvorcov politík a pre rozhodovacie autority, ktorí podnikateľské prostredie do značnej miery ovplyvňujú.

 

Materiál obsahuje nasledovné prílohy:

1. Makroekonomické ukazovatele

2. Legislatívne zmeny v roku 2019, týkajúce sa podnikateľov

3. Výsledky prieskumu MH SR v spolupráci so SIEA - Zmapovanie situácie ohľadne povedomia a postoja k téme inteligentného priemyslu a zavádzaniu nových technológií

4. Podpora začínajúcich spoločností a inovácií v spoločnostiach (konkrétna podpora realizovaná pre podnikateľské subjekty)

5. Digitalizácia priemyslu – Inteligentný priemysel

6. Vyhodnotenie plnenia opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku k 31. 12. 2019

7. Akčný plán implementácie RIA 2020 – Stratégie lepšej regulácie (odpočet úloh a aktualizácia termínov)

 

Predchádzajúce správy o stave podnikateľského prostredia:

 

Správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike (2018)
 
(schválená uznesením vlády SR č. 151/2019 dňa 3.4.2019)

 

Správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike - nové znenie (2017)

(schválená uznesením vlády SR č. 197/2018 dňa 25.4.2018)

 

Správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike (2016)

(vzatá na vedomie vládou SR dňa 11.1.2017)

 

Správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike s návrhmi na jeho zlepšovanie (2014)

(schválená uznesením vlády SR č. 14/2015 dňa 7.1.2015)

 

Správa o stave podnikateľského prostredia v SR s návrhmi na jeho zlepšovanie (2013)

(schválená uznesením vlády SR č. 172/2014 dňa 16.4.2014)

 

Správa o stave podnikateľského prostredia v SR s návrhmi na jeho zlepšovanie (2012)

(schválená uznesením vlády SR č. 153/2013 dňa 3.4.2013)

 

Správa o stave podnikateľského prostredia v SR s nárvhmi na jeho zlepšovanie (2011)

(schválená uznesením vlády SR č. 32/2012 dňa 1.2.2012)

 

Správa o stave podnikateľského prostredia v SR s nárvhmi na jeho zlepšovanie (2010)

(schválená uznesením vlády SR č. 160/2011 dňa 2.3.2011)

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk