Správy o stave podnikateľského prostredia v SR

Správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike sa vypracúva spätne za predchádzajúci rok a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ju predkladá na Úrad vlády SR každoročne do konca marca.

Cieľom tohto dokumentu je charakterizovať stav a vývoj podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v komparácii jeho hodnotenia Svetovou bankou (tzv. Doing Business) a ďalšími medzinárodnými hodnotiacimi organizáciami a zároveň vyšpecifikovať a poukázať na niektoré problémy ovplyvňujúce kvalitu slovenského podnikateľského prostredia a navrhnúť opatrenia na ich odstránenie, resp. zmiernenie ich vplyvu.

 

Správa o stave podnikateľského prostredia za rok 2020

Materiál Správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike vzala vláda SR na vedomie ako informatívny materiál dňa 14. apríla 2021.

Rok 2020 bol z mnohých aspektov bezprecedentný. Dôležitými medzinárodnými témami boli Brexit a prezidentské voľby v USA, avšak najčastejšie skloňovanou témou vo svete bola pandémia COVID-19. Hlavnými domácimi témami boli v roku 2020 parlamentné voľby a podobne ako vo svete pandémia COVID-19, ktorá nepredvídateľným spôsobom zasiala ekonomiku a podnikateľské prostredie.

Na ekonomickú aktivitu negatívne vplývali zavedené opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu. V priebehu roka sme zaznamenali poklesy ekonomiky, najmä na jar a koncom roka, ale aj výrazné oživenie v treťom kvartáli. Vzhľadom na to, že pandémia COVID-19 stále pretrváva, očakáva sa v súvislosti s obmedzeniami nepriaznivý vývoj slovenskej ekonomiky aj do budúcnosti. Po skončení pandémie sa môže ekonomika Slovenska naštartovať, pričom miera dynamiky závisí aj od účinných opatrení vlády SR a od spoločného úsilia všetkých zainteresovaných strán sociálneho trojuholníka: vláda – podnikatelia – reprezentanti zamestnancov. V kontexte aktuálnych priamych i nepriamych negatívnych vplyvov na situáciu v SR je nevyhnutné sa neodkladne zamerať na odstraňovanie neopodstatnených regulačných a finančných bariér, byrokracie, nákladového a časového zaťaženia, na zabezpečenie stability a predvídavosti podnikateľského prostredia.

Správa mapuje rôzne aspekty stavu podnikateľského prostredia v SR v roku 2020. Uvádza, analyzuje a hodnotí štruktúru prostredia, popisuje hlavné faktory ovplyvňujúce stav a vývoj podnikateľského prostredia, poskytuje informácie o medzinárodnom hodnotení slovenského podnikateľského prostredia v rámci svetových rebríčkov, porovnanie štátov Európskej únie a ostatných európskych krajín v oblasti inovácií, ako i hodnotenie slovenských podnikateľských subjektov. Definuje najvýznamnejšie témy a priority agendy podnikateľského prostredia a popisuje programy a iniciatívy realizované s cieľom zlepšiť kvalitu podnikateľského prostredia v SR vrátane informácii o vplyve krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 na podnikateľské prostredie. V správe obsiahnuté informácie by mali byť dôležitým poznaním pre tvorcov politík a pre rozhodovacie autority, ktoré podnikateľské prostredie do značnej miery ovplyvňujú.

 

Správa obsahuje päť príloh:

  • vyhodnotenie plnenia opatrení z prvých troch tzv. antibyrokratických balíčkov,
  • zoznam opatrení zákona č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (Lex Korona),
  • plnenie úloh z Akčného plánu RIA 2020 za rok 2020,
  • najvýznamnejšie legislatívne zmeny v roku 2020 týkajúce sa podnikateľov,
  • pomoc podnikateľom na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19.

 

Predchádzajúce správy o stave podnikateľského prostredia:

 

Správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike – nové znenie (2019)

(schválená uznesením vlády SR č. 352/2020 dňa 4. júna 2020)

 

Správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike (2018)
 
(schválená uznesením vlády SR č. 151/2019 dňa 3.4.2019)

 

Správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike - nové znenie (2017)

(schválená uznesením vlády SR č. 197/2018 dňa 25.4.2018)

 

Správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike (2016)

(vzatá na vedomie vládou SR dňa 11.1.2017)

 

Správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike s návrhmi na jeho zlepšovanie (2014)

(schválená uznesením vlády SR č. 14/2015 dňa 7.1.2015)

 

Správa o stave podnikateľského prostredia v SR s návrhmi na jeho zlepšovanie (2013)

(schválená uznesením vlády SR č. 172/2014 dňa 16.4.2014)

 

Správa o stave podnikateľského prostredia v SR s návrhmi na jeho zlepšovanie (2012)

(schválená uznesením vlády SR č. 153/2013 dňa 3.4.2013)

 

Správa o stave podnikateľského prostredia v SR s nárvhmi na jeho zlepšovanie (2011)

(schválená uznesením vlády SR č. 32/2012 dňa 1.2.2012)

 

Správa o stave podnikateľského prostredia v SR s nárvhmi na jeho zlepšovanie (2010)

(schválená uznesením vlády SR č. 160/2011 dňa 2.3.2011)

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk