Agenda znižovania administratívneho zaťaženia

Európska rada na zasadnutí v Bruseli (8. – 9. marca 2007) predstavila Akčný plán Európskej komisie pre znižovanie administratívneho zaťaženia (ako adekvátny nástroj politiky zameranej na posilnenie konkurencieschopnosti a podporu trvalo udržateľného rastu a rastu zamestnanosti) s cieľom znížiť administratívne zaťaženie v Európskej únii do roku 2012 o 25 %. Slovenská republika sa zaviazala tento cieľ plniť a výsledkom je Agenda lepšej regulácie v Slovenskej republike a Akčný program znižovania administratívneho zaťaženia podnikania v Slovenskej republike 2007 – 2012 schválení uznesením vlády č. 833 z 3. októbra 2007, ktoré charakterizujú strategický prístup vlády SR k problematike znižovania administratívneho zaťaženia podnikania.

Agenda lepšej regulácie v Slovenskej republike popisuje aktuálny stav lepšej právnej regulácie v SR, pričom využíva poznatky a informácie zo správy Európskej komisie a OECD známej pod projektom SIGMA. Druhá časť materiálu Akčný program stanovil v rámci agendy znižovania administratívneho zaťaženia 3 čiastkové ciele:

Cieľ 1: Pripraviť nástroje a definovať podmienky pre meranie administratívneho zaťaženia v SR

Cieľ 2: Kvantifikovať administratívne zaťaženie v SR

Cieľ 3: Definovať opatrenia na zníženie administratívneho zaťaženia a zabezpečiť ich implementáciu

Projekt realizovaný Ministerstvom hospodárstva SR ako gestorom celej agendy bol v prvej etape zameraný na prípravu metodiky merania, vzdelávania, formulárov, školiteľských seminárov ako aj poradenstva a usmerňovania pri výbere legislatívy.

Druhým krokom bolo vymedzenie cieľových skupín pre mapovanie a meranie administratívnej záťaže. V tejto etape sa projekt merania rozšíril o segment živnostníkov oproti pôvodnému segmentu podnikateľov, nakoľko sa riešil aj v rámci vládou prijatých protikrízových opatrení t.j. zníženia administratívneho zaťaženia pre živnostníkov.

Výber legislatívy, ktorá pre podnikateľov a živnostníkov, predstavuje najväčšiu administratívnu záťaž bol realizovaný v spolupráci s ÚOŠS ako aj podnikateľskými združeniami, zväzmi a asociáciami.

Do procesu mapovania informačných povinností, ktoré podnikateľom vyplývajú z regulácie, bolo zaradených 48 zákonov pokrývajúcich 12 oblastí:

 • Obchodné právo
 • Občianske právo
 • Účtovníctvo
 • Konkurz a reštrukturalizácia
 • Regulácia trhu
 • Dane, clá a poplatky
 • Regulácia investičných stimulov
 • Iné finančné predpisy
 • Práca a zamestnanosť
 • Odvody
 • Životné prostredie
 • Duševné vlastníctvo

Pre určenie výšky administratívneho zaťaženia bola zvolená metodika SCM (Standard Cost Model - Štandardný nákladový model).

Výstupom projektu sú odporúčania smerujúce k lepšej regulácii podnikania na Slovensku (napr. zníženie počtu požadovaných povolení, zníženie frekvencie predkladania informácií alebo hlásení úradom a pod.), s cieľom do roku 2012 znížiť administratívne zaťaženie podnikania o 25 %.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk