Znižovanie administratívneho zaťaženia v SR

V kontexte cieľov Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2012 - 2016, podľa ktorých stabilita podnikateľského prostredia bude založená najmä na jeho nízkej administratívnej zaťaženosti a jeho komplexnej previazanosti na iné právne normy, si Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“) zadefinovalo realizovať projekt 3. etapy znižovania administratívneho zaťaženia podnikania.

 

Cieľom tohto projektu bolo základné meranie povinností, ktoré podnikatelia musia splniť pri administratívnych úkonoch. Tretia etapa znižovania administratívnej záťaže podnikania nadviazala na zrealizované dve etapy, ktoré boli kľúčovým nástrojom realizácie prijatého Akčného plánu pre znižovanie administratívnej záťaže do roku 2012.Realizácia projektu prebiehala v dvoch základných fázach.

 

Prvá fáza bola realizovaná v spolupráci s vecne príslušnými gestormi v priebehu roku 2013, v rámci ktorej došlo najmä k identifikácii informačných povinností (ďalej „IP“). Toto tzv. mapovanie právnych predpisov bolo metodicky riadené a koordinované zo strany MH SR. V tejto súvislosti realizovalo MH SR na jednotlivých ústredných orgánoch štátnej správy sériu školení z metodiky štandardného nákladového modelu, na základe ktorej sa meranie realizovalo. V tejto fáze bolo zmapovaných spolu 1 202 právnych predpisov, z toho 417 zákonov, 503 vyhlášok a 282 nariadení vlády SR platných spravidla k 31. decembru 2012.

 

Na zmapované právne predpisy upravujúce podnikanie na Slovensku, nadviazala druhá fáza merania a kalkulácie administratívnych nákladov informačných povinností vyplývajúcich z týchto právnych predpisov. S cieľom zachovania kontinuity, v nadväznosti na predchádzajúce etapy merania, bolo mapovanie právnych predpisov opätovne založené na využití metodiky Štandardného nákladového modelu.

 

Kalkulácia celkových administratívnych nákladov regulácie priniesla nasledovné výsledky:

 

  • zanalyzovaných bolo 282 právnych predpisov (z toho bolo 172 zákonov a 110 vykonávacích právnych predpisov); 
  • z uvedených predpisov vyplýva podnikateľom celkovo 4 566 informačných povinností; administratívne náklady týchto informačných povinností dosahujú celkovú výšku takmer 2,7 mld. eur ročne;
  • 98 % týchto nákladov je tvorených informačnými povinnosťami vyplývajúcimi zo zákonov. 2 % (36 mil. eur) sú spojené so zabezpečením súladu s požiadavkami vyhlášok a nariadení

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk