Základné informácie

Legislatívny balíček upravujúci preverovanie zahraničných investícií nadobudol účinnosť 01. 03. 2023. Jeho základom je zákon č. 497/2022 Z. z. o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa zavádza komplexný mechanizmus preverovania zahraničných investícií z dôvodu ochrany bezpečnosti a verejného poriadku Slovenskej republiky a Európskej únie.

Dôvodom zavedenia mechanizmu preverovania zahraničných investícií je najmä aktuálny vývoj a trendy v globálnom hospodárskom priestore a vzájomná otvorenosť ekonomík Európskej únie, ktoré prispeli k tomu, že aj napriek prevažujúcemu pozitívnemu vplyvu prichádzajúcich zahraničných investícií, je nutné venovať im zvýšenú pozornosť a identifikovať ich potenciál negatívne ovplyvniť bezpečnosť alebo verejný poriadok. Uvedené naviac umocnili negatívne dôsledky pandémie COVID-19 a agresie Ruskej federácie na Ukrajine.

Zavedenie komplexného mechanizmu preverovania zahraničných investícií z dôvodu ochrany bezpečnosti a verejného poriadku reflektuje na Bezpečnostnú stratégiu Slovenskej republiky, ako aj na Akčný plán koordinácie boja proti hybridným hrozbám na roky 2022 až 2024. Umožňuje Slovenskej republike nie len monitorovať bezpečnostné riziká, ale ich aj eliminovať, a to prostredníctvom stanovenia podmienok pre realizáciu konkrétnej zahraničnej investície alebo jej prípadným zakázaním.

Zákon č. 497/2022 Z. z. o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov taktiež upravuje niektoré aspekty spolupráce Slovenskej republiky s ostatnými členskými štátmi Európskej únie a s Európskou komisiou na základe nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/452 z 19. marca 2019, ktorým sa ustanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Únie v platnom znení. Sem patrí aj úprava spolupráce štátnych a iných orgánov na národnej úrovni, ktorá je žiadúcim základom pre vyčerpávajúcu implementáciu uvedeného nariadenia.

Pre bližšie informácie odporúčame preštudovať si sekciu Legislatíva.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk