Formuláre

Podľa § 60 ods. 2 zákona č. 497/2022 Z. z. o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa podanie, ktoré neobsahuje utajované skutočnosti podáva na Ministerstvo hospodárstva SR formou elektronického podania podľa zákona o e-Governmente.

Podľa § 60 ods. 3 zákona č. 497/2022 Z. z. o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak osoba, ktorá robí podanie podľa tohto zákona, nemá zriadenú elektronickú schránku a nemá povinnosť mať ju zriadenú, podanie môže urobiť v listinnej podobe.

  • Formulár žiadosti o informácie od investora na účely notifikácií podľa článku 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/452 z 19. marca 2019, ktorým sa ustanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Únie v platnom znení – súbor vo formáte .docx (DOCX; 63 kB)

V súvislosti s predkladaním menovaných formulárov, pri získavaní osobných údajov prevádzkovateľ dotknutej osobe poskytuje na oboznámenie:

  1. informácie v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (DOCX; 21,7 kB),
  2. dohodu o spoločnom prevádzkovaní s ohľadom na spracúvanie osobných údajov v kontexte mechanizmu spolupráce podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/452 z 19. marca 2019, ktorým sa ustanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Únie (PDF; 903,69 kB).

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk