Komponent 1 OZE - Výzva zameraná na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z OZE a na podporu zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE - batériové systémy (01I01-26-V06) - uzatvorená 15.1.2024

UPOZORNENIE pre žiadateľov k výzve s kódom 01I01-26-V06:

Odo dňa 7. decembra 2023 umožňuje technické nastavenie ISPO pri zadávaní hodnoty merateľného ukazovateľa vo formulári žiadosti s presnosťou na desatinné miesta oddeliť desatinné miesta nasledujúce za celým číslom, a to výlučne použitím znaku bodky (nie je možné použiť znak čiarky alebo iné znaky).

Príklad: Správne zadanie hodnoty 0.999  Nesprávne zadanie hodnoty 0,999

Použitie iných znakov na oddelenie desatinných miest od celého čísla pri zadávaní hodnoty merateľného ukazovateľa projektu môže spôsobiť v ISPO zaevidovanie merateľného ukazovateľa projektu s nesprávnou, resp. nepresnou hodnotou.

UPOZORNENIE:

Hodnota príslušného merateľného ukazovateľa žiadosti vstupuje do kritérií posúdenia žiadosti, a tým pádom priamo ovplyvňuje umiestnenie žiadosti v poradí medzi ostatnými žiadosťami predloženými v rámci príslušnej výzvy. Preto v žiadnom prípade nezaokrúhľujte hodnotu merateľného ukazovateľa na celé číslo.

V prípade, že hodnota merateľného ukazovateľa je celé číslo, je potrebné za účelom odstránenia pochybností vykonávateľa, či je hodnota merateľného ukazovateľa vyplnená správne, vyplniť daný údaj až na úroveň desatinných miest!

Príklad: Správne zadanie hodnoty 2.000  Nesprávne zadanie hodnoty 2

 

Informačný seminár - 14.11.2023, 9:30 - pozvánka (PDF 575 kB)

Prezentácie (ZIP 2,11 MB)

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) zverejnilo dňa 20. októbra 2023 výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a na podporu zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE - batériové systémy. Cieľom výzvy je zvýšenie podielu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na hrubej konečnej energetickej spotrebe Slovenskej republiky.

Výzva bude vyhlásená 3 mesiace (do 15. januára 2024), je určená pre fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka a podporuje výstavbu/inštaláciu zariadení na výrobu elektriny využitím obnoviteľných zdrojov energie (solárna, veterná, geotermálna energia, energia z biomasy, bioplynu, skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd). Výzva zároveň umožňuje podporiť ako doplnkovú aktivitu výstavbu nového zariadenia na uskladňovanie elektriny (pripojeného pred odovzdávacím miestom zariadenia na výrobu elektriny z OZE) - batériový systém.

Podporené môžu byť nové zariadenia na výrobu elektriny z OZE s celkovým inštalovaným výkonom minimálne 0,5 MW a maximálne 5 MW. Parametre pre batériový systém sú bližšie špecifikované vo výzve.

Maximálna výška podpory na projekt, predmetom ktorého je výlučne nové zariadenie na výrobu elektriny z OZE, je 2,5 mil. eur.

Maximálna výška podpory na projekt, predmetom ktorého je okrem nového zariadenia na výrobu elektriny z OZE aj batériový systém, je 5 mil. eur.

Projekty môžu byť realizované na celom území SR.

Pri vyhodnocovaní žiadostí bude hlavným kritériom podpory výška nákladov na MWh vyrobenej elektriny (v prípade projektov, predmetom ktorých je okrem nového zariadenia na výrobu elektriny z OZE aj batériový systém, bude hlavným kritériom podpory výška nákladov na MWh vyrobenej a uskladnenej elektriny).

Alokácia výzvy je 63 740 000 eur, z toho 11 740 000 eur je určených na výstavbu nových zariadení na výrobu elektriny z OZE a 52 000 000 eur je určených na výstavbu nových zariadení na výrobu elektriny z OZE spojenú s výstavbou nového zariadenia na uskladovanie elektriny (pripojeného pred odovzdávacím miestom zariadenia na výrobu elektriny z OZE) - batériového systému.

Dátum uzatvorenia výzvy: 15. január 2024

Viac informácií môžete získať elektronickou formou prostredníctvom mailu vyzvy@mhsr.sk alebo telefonicky na čísle 02/ 48 54 1413 v konzultačných hodinách:

Pondelok         09:00 – 11:00 a 12:00 – 15:00

Utorok              09:00 – 11:00

Streda              12:00 – 15:00

Štvrtok             09:00 – 11:00

 

Výzva s kódom 01I01-26-V06 (PDF 1,1 MB)

Príloha č.1 – Záväzné formuláre povinných príloh žiadosti (XLSX 66 kB)

Príloha č.2 – Zoznam a popis dokumentácie žiadosti (PDF 821 kB)

Príloha č.3 – Synergie a komplementarity (PDF 769 kB)

Príloha č. 4 – Kritériá zabezpečenia súladu projektu so zásadou „výrazne nenarušiť“ (PDF 586 kB)

Výzva + všetky prílohy (ZIP 2,96 MB)

Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre výzvu s kódom 01I01-26-V06

 

Odpovede na často kladené otázky (FAQ) k výzve s kódom 01I01-26-V06 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk