Legislatíva

  • nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení (pdf,1210kB) zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v platnom znení.
  • schéma regionálnej investičnej pomoci v znení dodatkov č. 1 až 6 (pdf, 919kB)
  • zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  • nariadenie vlády SR č. 195/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
  • vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 187/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o investičnú pomoc, akceptácie ponuky investičnej pomoci ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, správy o ukončení investičného zámeru, ročnej správy o využívaní investície, záverečnej hodnotiacej správy a informačnej tabule.
    V uvedenom znení je vyhláška účinná do 30. apríla 2020, nakoľko 1. mája 2020 nadobúda účinnosť vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 39/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 187/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o investičnú pomoc, akceptácie ponuky investičnej pomoci, ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, správy o ukončení investičného zámeru, ročnej správy o využívaní investície, záverečnej hodnotiacej správy a informačnej tabule.
  • Konsolidované znenie Metodického pokynu č. 2/2018 (pdf, 617kB) Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 29. júna 2018 na vypracovanie nezávislého odborného posudku k predpokladu prijímateľa investičnej pomoci splniť podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, k predpokladu naplnenia parametrov investičného zámeru a k vplyvu investičného zámeru na verejné financie v znení dodatku č. 1 podľa § 15 ods. 1 zákona o regionálnej investičnej pomoci.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk