27. 02. 2024

Tlačová správa Slovenskej obchodnej inšpekcie a Správcu zálohového systému ku kontrole jednorazových obalov na nápoje

Slovenská obchodná inšpekcia vykonala na základe kvalifikovaného podania Správcu zálohového systému a podnetov od spotrebiteľov a ostatnej podnikateľskej verejnosti v priebehu 2. polroka 2023 kontrolnú akciu zameranú na dodržiavanie povinností hospodárskych subjektov vyplývajúcich zo zákona o zálohovaní. Predmetom podania a podnetov bolo podozrenie na obchádzanie zákona a zneužívanie zálohového systému, ktoré má za následok poškodzovanie výrobcov nápojov registrovaných v tomto systéme ale aj spotrebiteľov, zo strany subjektov podnikajúcich v prihraničných oblastiach Trnavského a Nitrianskeho kraja. Na základe negatívnych výsledkov vyplývajúcich z vykonaných kontrol v tejto časti Slovenska, boli v druhej etape skontrolované aj subjekty v ďaších prihraničných oblastiach Slovenskej republiky.

 

Predmetom kontroly bolo:

označovanie jednorazových obalov na nápoje,

registrácia jednorazových obalov na nápoje u Správcu zálohového systému,

účtovanie a uvádzanie výšky zálohu za jednorazové obaly na nápoje.

SOI skontrolovala spolu 147 prevádzok v 73 prihraničných obciach na celom území Slovenska. Nedostatky boli zistené v 27 prevádzkach, čo predstavuje 18,37 % z celkového počtu kontrolovaných prevádzok.

Nedostatky pri označovaní a registrácii jednorazových obalov na nápoje boli zistené v 25 prevádzkach (chýbala registrácia, označenie obalu), čo predstavuje 17,01 % z celkového počtu prekontrolovaných prevádzkových jednotiek.

Skontrolovaných bolo 419 druhov nápojov o rôznych objemoch, ktoré vykazovali podozrenie na nesúlad a nezaregistrované a/alebo neoznačené, resp. neúplne označené obaly bolo potvrdené pri 145 druhoch, t. j. 34,61 %.

Celkom bolo skontrolovaných 26 306 ks balení (obalov) nápojov, pričom 18 043 ks balení nápojov bolo neregistrovaných a neoznačených t. j. 68,59 % (13 748 ks balení bolo odpredaných a 4 295 ks bolo kontrolovanými subjektami stiahnutých z predaja až do vykonania nápravy).

Nedostatky pri účtovaní a uvádzaní výšky zálohu za jednorazové obaly na nápoje boli zistené v 12 prevádzkach, čo predstavuje 8,16 % z celkového počtu prekontrolovaných prevádzok pri 252 druhov nápojov.

V prvej etape kontrolnej akcie sa potvrdili vstupné informácie a boli zistené závažné porušenia zákona najmä zo strany podnikateľských subjektov Trnavského a Nitrianskeho kraja. Nedostatky sa odhalili vo viac ako 22 % kontrolovaných prevádzok.

Druhá kontrolná etapa, do ktorej boli zahrnuté aj kontroly vykonané v ostatných 6 krajoch Slovenskej republiky, priniesla priaznivejšie výsledky, nakoľko nedostatky boli zistené len v necelých 8 % kontrolovaných subjektov.

Na základe kontrolných zistení, ku ktorým dospela Slovenská obchodná inšpekcia je možné konštatovať, že táto kontrola a realizované aktivity mali svoj význam. Spolupráca Správcu zálohového systému so Slovenskou obchodnou inšpekciou umožnila okrem výraznej eliminácie aktivít spojených s nezákonným konaním, pripraviť a distribuovať aj sériu odporúčaní pre spotrebiteľov, výrobcov a obchodníkov vedúcich k zvýšeniu ochrany systému zálohovania.

Správca zálohového systému sa plánuje aj naďalej venovať okrem rozvoja a udržiavania systému aj jeho ochrane. Podľa platnej legislatívy má totiž povinnosť monitorovať oblasť podvodov, keďže tieto praktiky porušujú zákonom daný regulačný rámec a nemá priamu kompetenciu sankcionovať nezákonné konanie a porušovanie pravidiel. V tomto smere okrem Slovenskej obchodnej inšpekcie úzko spolupracuje aj s Ministerstvom životného prostredia SR, Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Finančnou správou SR či Policajným zborom SR.

 

Slovenská obchodná inšpekcia

 

 Odporúčania Správcu zálohového systému pre spotrebiteľov, distribútorov a výrobcov

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk