POO SR_ Komponent 3 - Výzva na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako vykonávateľ v rámci komponentu 3 Udržateľná doprava v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky vyhlasuje dňa 28. augusta 2023Výzvu  na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov“ (ďalej len „výzva“).

Účelom výzvy je podpora rozvoja elektromobility v Slovenskej republike formou budovania a rozvoja navíjacej infraštruktúry. Cieľom výzvy je vybudovanie 800 AC a 360 DC verejne prístupných nabíjacích bodov.

Oprávnení žiadatelia: n fyzická alebo právnická osoba podľa §2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka, zapísaná v Obchodnom registri SR alebo podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia alebo na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov.

Oprávnené územie: celé územie Slovenskej republiky.

Celková indikatívna výška  prostriedkov mechanizmu určených na výzvu: 6 084 500 Eur bez DPH.

Poskytovanie prostriedkov mechanizmu pre oprávnených žiadateľov je najviac do výšky 50 % celkových oprávnených výdavkov projektu maximálne však do výšky 50 % z uvedených jednotkových cien, a to:

  1. na jeden nabíjací bod AC 11 kW – 3najviac vo výške 1 500 Eur;
  2. na jeden nabíjací bod DC 50 kW – 14 500 Eur.

Výzva je otvorená do vyčerpania alokovanej výšky prostriedkov mechanizmu vyčlenených na výzvu alebo rozhodnutím vykonávateľa.

Viac informácií TU

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk