Stratégie a politiky pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami v SR

Akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike

Ministerstvo hospodárstva vypracovalo strategický materiál Akčný plán rozvoja elektromobiliry v SR (uznesenie vlády SR č. 306/2023), ktorý priamo nadväzuje na dokumenty Akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike (uznesenie vlády SR č. 110/2019) a Revíziu a aktualizáciu Národného politického rámca pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami (uznesenie vlády SR č. 557/2019).

V záujme zachovania konkurencieschopnosti nášho priemyslu pri transformácii automobilového sektora ako aj pri nevyhnutnom prechode na udržateľnú mobilitu je potrebné prijať nové politiky a zaviesť opatrenia, ktoré posilnia rozvoj bezemisnej mobility na Slovensku. Cieľom akčného plánu je určenie strategického smerovania pre ďalší rozvoj elektromobility v Slovenskej republiky, ako jedného z kľúčových trendov v oblasti transformácie automobilového priemyslu a zníženia množstva emisií v doprave.

Vytvorením a následným schválením tohto strategického dokumentu sa Slovenská republika pripraví na záväzné prijatie Nariadenia Európskeho Parlamentu a rady o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ1.

Opatrenia vyplávajúce z akčného plánu:

A1 Národná sieť ultrarýchlonabíjacích bodov (UFC) 31.12.2026 MHSR
A2 Finančné opatrenie pre budovanie nabíjacej infraštruktúry 31.12.2026 MHSR
A3 Finančné opatrenie na podporu verejnej dopravy 31.12.2027 MDSR
A4 Finančné opatrenie pre batériové systémy/úložiská 31.12.2026 MHSR
A5 Finančné opatrenie na nákup bezemisných a nízkoemisných vozidiel 31.12.2026 MHSR
B1 Úprava distribučných taríf splnené MHSR
B2 Zabezpečenie dostatočnej kapacity distribučných sústav pre rozvoj nabíjacej infraštruktúry splnené MHSR
B3 Zavedenie práva na nabíjací bod ("right to plug") 30.6.2024 MHSR
B4 Pravidlá pre účtovanie nabíjania firemných vozidiel 30.6.2024 MPSVaRSR
B5 Podpora v oblasti daní 31.12.2024 MFSR
B6 Zavedenie princípu „znečisťovateľ platí“ splnené MFSR
B7 Zjednodušenie a zrýchlenie procesu výstavby infraštruktúry 1.4.2024 ÚVSR
B8 Nové právne predpisy vedúce k zvyšovaniu bezpečnosti prevádzky elektrických vozidiel 30.6.2026 MVSR
B9 Užívateľské výhody pre zelené EČV 30.6.2024 MHSR
C1 Zber a publikovanie dát o infraštruktúre 31.12.2024 MHSR
C2 Zvýšenie kapacít ľudských zdrojo 30.9.2026 MŠVVŠSR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk