Porovnanie cien palív (FPC)

Metodika pre Porovnávanie cien palív (FPC)

 

V zmysle článku 7(3) Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ z 22. októbra 2014 o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá a Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/732 zo 17. mája 2018 o spoločnej metodike porovnávania jednotkových cien alternatívnych palív v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ je každý členský štát povinný zverejňovať porovnávanie cien palív, ktoré vyjadrujú náklady na pohonné hmoty na 100 km prevádzky vozidla.

Každý prevádzkovateľ verejne prístupnej čerpacej stanice, na ktorej má spotrebiteľ možnosť zakúpiť motorový benzín a motorovú naftu a súčasne alternatívne palivo, je povinný zverejniť na tejto čerpacej stanici viditeľne a čitateľne porovnanie cien palív zverejňovaných ministerstvom.

 

Ministerstvo zverejňuje na svojej webovej stránke, spôsobom umožňujúcim diaľkový prístup, porovnávania cien pohonných hmôt za uplynulý štvrťrok, a to vždy najneskôr do 31.1., 31.4. 31.7. a 31.10. kalendárneho roku.

 

Pri národnom porovnaní cien palív MH SR vychádza z Odporúčaní PSA o porovnaní cien palív vydanými Európskou Komisiou[1]

Cena paliva je počítaná nasledovne:

 Poznámky: m.j. paliva – merná jednotka paliva (L, kg, m3, kWh) 

  • Prepočet sa realizuje pre C-segment, nižšia stredná trieda. Ide o reprezentatívny segment vozidla, ktorý je najviac zastúpený vo vozovom parku v kategórií M1, (Škoda Octavia resp. podobné modely);
  • Konkrétne modely a motorové špecifikácie sú vybrané z 3 najpredávanejších modelov (ak sú dostupné) daného segmentu za uplynulý rok[2].
  • Priemerná spotreba palív jednotlivých modelov je prevzatá z Príručky o spotrebe paliva a o emisiách CO2 nových osobných automobilov, aktualizovanej za príslušné obdobie [3];
  • Priemerná cena fosílnych palív a alternatívnych palív vrátane elektriny a vodíka za príslušný kvartál je vypočítaná z mesačných priemerov cien palív zverejňovaných Štatistickým úradom SR[4]

  • Priemerná cena elektriny je vypočítaná priemernej cenníkovej ceny elektriny
    3 distribútorov (pre rok 2024 z  taríf ZSD DD4, SSE DD5-NS, VSE D6), priemerných cien elektriny pri AC, DC a DC+ nabíjaní zverejnenými Štatistickým úradom a kvalifikovaného odhadu vychádzajúc percentuálneho podielu spoplatneného nabíjania a nabíjaní doma.

 

Porovnanie cien palív za obdobie:

Rok 2024

Rok 2023

Rok 2022

Fuel price comparison pre period:

Year 2024

Year 2023 

Year 2022

 


 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk