Porovnanie cien palív (FPC)

Metodika pre Porovnávanie cien palív (FPC)

 

V zmysle článku 7(3) Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ z 22. októbra 2014 o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá a Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/732 zo 17. mája 2018 o spoločnej metodike porovnávania jednotkových cien alternatívnych palív v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ je každý členský štát povinný zverejňovať porovnávanie cien palív, ktoré vyjadrujú náklady na pohonné hmoty na 100 km prevádzky vozidla.

Každý prevádzkovateľ verejne prístupnej čerpacej stanice, na ktorej má spotrebiteľ možnosť zakúpiť motorový benzín a motorovú naftu a súčasne alternatívne palivo, je povinný zverejniť na tejto čerpacej stanici viditeľne a čitateľne porovnanie cien palív zverejňovaných ministerstvom.

 

Ministerstvo zverejňuje na svojej webovej stránke, spôsobom umožňujúcim diaľkový prístup, porovnávania cien pohonných hmôt za uplynulý štvrťrok, a to vždy najneskôr do 31.1., 31.4. 31.7. a 31.10. kalendárneho roku.

 

Pri národnom porovnaní cien palív MH SR vychádza z Odporúčaní PSA o porovnaní cien palív vydanými Európskou Komisiou[1]

Cena paliva je počítaná nasledovne:

 Poznámky: m.j. paliva – merná jednotka paliva (L, kg, m3, kWh) 

  • Prepočet sa realizuje pre C-segment, nižšia stredná trieda. Ide o reprezentatívny segment vozidla, ktorý je najviac zastúpený vo vozovom parku v kategórií M1, (Škoda Octavia resp. podobné modely);
  • Konkrétne modely a motorové špecifikácie sú vybrané z 3 najpredávanejších modelov (ak sú dostupné) daného segmentu za uplynulý rok[2].
  • Priemerná spotreba palív jednotlivých modelov je prevzatá z Príručky o spotrebe paliva a o emisiách CO2 nových osobných automobilov[3];
  • Priemerná cena fosílnych palív za príslušný kvartál je vypočítaná z mesačných priemerov cien palív zverejňovaných Štatistickým úradom SR[4];
  • Priemerná cena vodíka je vypočítaná z ceny vodíka, ktorá je prevzatá od jediného poskytovateľa v SR[5];
  • Priemerná cena elektriny je vypočítaná priemernej cenníkovej ceny elektriny
    3 distribútorov (tarify ZSD DD3, SSE DD4, VSE D3), priemerných cien služieb AC, DC a DC+ nabíjania u troch najväčších poskytovateľov služieb nabíjania v SR v základnom platenom programe a kvalifikovaného odhadu vychádzajúc percentuálneho podielu spoplatneného nabíjania a nabíjaní doma.

 

Porovnanie cien palív za obdobie:

Fuel price comparison pre period:

 


 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk