POO SR_Komponent 3 - Výzva na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre územnú samosprávu a nimi zriadené organizácie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako vykonávateľ v rámci komponentu 3 Udržateľná doprava v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky vyhlasuje dňa 28. apríla 2023Výzvu  na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre územnú samosprávu a nimi zriadené organizácie“ (ďalej len „výzva“).

Účelom výzvy je podpora budovania verejne prístupnej nabíjacej infraštruktúry popri cestných infraštruktúrach najmä v mestách a obciach. Cieľom výzvy je vybudovanie 1 800 AC a 160 DC verejne prístupných nabíjacích bodov.

Oprávnení žiadatelia: obce (nad 7 000 obyvateľov) a mestá (nad 7 000 obyvateľov), ako aj nimi zriadené organizácie; okresné mestá a nimi zriadené organizácie; vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie.

Oprávnené územie: celé územie Slovenskej republiky.

Celková indikatívna výška  prostriedkov mechanizmu určených na výzvu: 10 236 000 Eur bez DPH.

Poskytovanie prostriedkov mechanizmu pre oprávnených žiadateľov je maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov projektu maximálne však v jednotkových cenách pre AC a DC nabíjací bod a to:

  1. na jeden nabíjací bod AC 11 kW – 3 000 Eur;
  2. na jeden nabíjací bod DC 50 kW – 29 000 Eur.

Výzva je otvorená do vyčerpania alokovanej výšky prostriedkov mechanizmu vyčlenených na výzvu alebo rozhodnutím vykonávateľa.

Viac informácií TU

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk