02. 07. 2023

Odolnosť malých a stredných podnikov bola témou Parížskej schôdzky ministrov OECD

Posilňovanie odolnosti malých a stredných podnikov (MSP) voči budúcim krízam, vytvorenie podmienok pre ich zapojenie do zelenej a digitálnej transformácie ekonomiky, či podpora malých a stredných podnikateľských subjektov v meniacom sa globálnom obchode a investičnom prostredí. Tejto a nadväzujúcim témam sa venovalo stretnutie ministrov v rámci Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) v Paríži v uplynulom týždni s názvom “Zvládanie šokov a prechodov - budúca odolnosť a zásady malého a stredného podnikania”. Slovensko zastupoval štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Peter Švec.

V užších pracovných skupinách boli následne témami prístup MSP k financiám, zručnosti, inkluzívne politiky, start-up a scale-up politiky, účasť na prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo či uplatňovanie MSP perspektívy v širších politikách. COVID-19, polovodičová kríza, útok Ruska na Ukrajinu a energetická kríza výrazným spôsobom znížili konkurencieschopnosť MSP. Jednotlivé vlády tak museli v krátkom čase pripraviť masívne podporné nástroje vrátane vytvorenia podmienok pre obnovenie dodávateľských reťazcov s cieľom udržať firmy na trhu. 

„Prioritou boli opatrenia na zmiernenie dopadov energetickej krízy. Náš dlh voči malému a strednému sektoru, ktorý generuje až 56 % pridanej hodnoty ekonomiky, je pomalé odstraňovanie byrokratických prekážok a minimálny záujem vlád budovať moderný inovačný ekosystém,“ poznamenal Švec. „Pri všetkých podporných opatreniach však treba mať na zreteli, že hlavným generátorom ekonomickej prosperity je fungujúci, transparentný a otvorený trh s minimálnymi zásahmi štátu“ – zdôraznil štátny tajomník rezortu pred publikom zástupcov najvyspelejších štátov sveta združených v OECD.

Poďakovanie patrí Stálej misii SR pri OECD a veľvyslancovi Františkovi Ružičkovi za výbornú obsahovú, technickú aj organizačnú podporu počas zasadnutia OECD v metropole na Seine.

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk