24. 01. 2019

Schéma minimálnej pomoci na podporu zvyšovania energetickej účinnosti distribúcie tepla v Bratislavskom kraji

 II.kolo

 (schéma pomoci de minimis)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ MH SR “)  v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (ďalej len „SIEA“) vyhlásilo 24. januára 2019 druhé kolo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa schémy minimálnej pomoci na podporu zvyšovania energetickej účinnosti distribúcie tepla v Bratislavskom kraji (ďalej len „ schéma“). Výzva bude uzatvorená 25. februára 2019.

Cieľom pomoci poskytovanej podľa tejto schémy je zníženie energetickej náročnosti distribúcie tepla prostredníctvom podpory realizácie opatrení zameraných na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla. Pomoc podľa schémy bude poskytovaná, ako investičná pomoc na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla pre systémy centralizovaného zásobovania teplom.

Príjemcami pomoci podľa tejto schémy sú podniky podľa článku 107, ods.1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, t. j. subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania. Za príjemcu pomoci podľa tejto schémy sa považuje jediný podnik podľa článku 2 ods. 2 Nariadenia de minimis. 

Príjemcami pomoci je len podnik, ktorý má oprávnenie na podnikanie na výrobu a rozvod tepla podľa §2 písm. g) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a tento predmet podnikania má uvedený v príslušnom podnikateľskom registri.

Žiadosť je možné podať na adresu Vykonávateľa pomoci do 25. februára 2019. Projekt je možné realizovať do 30. septembra 2019. V rámci výzvy sú vyčlenené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 900 000 eur.
 
Dátum vyhlásenia výzvy: 24. januára 2019
Dátum uzavretia výzvy:   25. februára 2019

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 212
www.mhsr.sk

Kontaktná osoba  pre podrobnejšie informácie za MH SR:
Ing. Petra Stretavská
Tel.: +421 4854 1935
e-mail: petra.stretavska@mhsr.sk

Vykonávateľ pomoci:
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27
827 99 Bratislava
www.siea.sk
  
Kontakt pre podrobnejšie informácie za SIEA :

Tel.: +421 905 401 510
e-mail: podporne.programy@siea.gov.sk 

 

Podklady pre vypracovanie žiadosti:

Schéma DM

Výzva

Žiadosť

Štatút schvaľovacej komisie

Zmluva o poskytnutí dotácie

Prehľad pomoci

Hodnotiace kritériá

Čestné vyhlásenie

Test podniku v ťažkostiach

Poskytnutie informácií dotknutej osobe

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk