kód výzvy KaHR-111SP-0901- ZRUŠENÁ 01.06.2009

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

vyhlasuje dňa 4. mája 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci

 

OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti 
Opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfery
Podopatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Bližšie informácie môžete získať v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA) na tel. čísle 02/58 248 401, e-mailom na adrese fondy@siea.gov.sk alebo na nasledujúcich adresách:


Regionálna pobočka Trenčín
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálne pracovisko Trenčín
Hurbanova 59 
911 00 Trenčín
tel.: 032/74 35 216 (kl. 116)
fax: 032/74 36 057

Regionálna pobočka Banská Bystrica
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálne pracovisko Banská Bystrica
Rudlovská cesta 53
974 28 Banská Bystrica
tel.: 048/47 01 800
fax: 048/47 01 820

Regionálna pobočka Košice
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálne pracovisko Košice
Krivá 18
040 01 Košice
tel.: 055/ 67 82 532 (3)
fax: 055/ 67 86 411
Internetová stránka: www.siea.gov.sk

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 3. augusta 2009.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žiadosti o NFP je nevyhnutné doručiť:
- osobne najneskôr do 3. augusta 2009 do 16:00 hod.,
- alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. kuriérom najneskôr do 3. augusta 2009 na jednu z vyššie uvedených adries regionálnych pobočiek SIEA.

Na základnom obale musí byť uvedené:

 

  • označenie kódu príslušnej výzvy,
  • celé meno (názov) žiadateľa,
  • adresa žiadateľa,
  • názov a adresa vykonávateľa,
  • názov projektu,
  • identifikátor žiadosti o NFP (6-miestne číslo),
  • a nápisy „Žiadosť o nenávratný finančný príspevok“ a „NEOTVÁRAŤ“.

Kód výzvy na predkladanie žiadostí o NFP: KaHR – 111SP - 0901

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:
- na získanie NFP nie je právny nárok;
- až do uzávierky na predkladanie žiadostí o NFP je potrebné sledovať internetové stránky MH SR a SIEA, kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP.

»  VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP, (PDF) 

PRÍLOHY:

Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách v znení dodatku č.1 (DOC)
Definícia mikro, malých a stredných podnikov (príloha č. 1 schémy pomoci) (PDF)
Metodika na výpočet diskontovanej výšky štátnej pomoci a diskontovanej výšky oprávnených výdavkov (príloha č. 2 schémy pomoci) (DOC), (PDF) 
Regionálna mapa štátnej pomoci na roky 2007-2013 (príloha č. 3 schémy pomoci) (DOC), (PDF)
Formulár žiadosti o NFP (DOC), (PDF) 
Príloha č. 1 žiadosti o NFP – Opis projektu (DOC), (PDF)
Príloha č. 4 žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet projektu (XLS), (PDF) 
Príloha č. 5 žiadosti o NFP – Finančná analýza (XLS), PDF 
Príloha č. 6 žiadosti o NFP – Súhrnný ukazovateľ hodnotenia firmy (XLS), (PDF) 
Príloha č. 15 žiadosti o NFP - Stanovisko VÚC k žiadosti o NFP (DOC), (PDF) 
Príloha č. 16 žiadosti o NFP – Vyhlásenie žiadateľa o sprístupnení informácií (DOC), (PDF) 
Príloha č. 17 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie (DOC), (PDF) 
Príloha č. 18 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie (DOC), (PDF) 
Príloha č. 19 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie (DOC), (PDF)
Príloha č. 20 žiadosti o NFP – modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP (DOC),(PDF)
Príloha č. 23 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie (DOC), (PDF) 
Príloha č. 24 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie (DOC), (PDF)
Čestné vyhlásenie žiadateľa k prílohe č. 10 žiadosti o NFP (DOC), (PDF) 
Čestné vyhlásenie žiadateľa o nerelevantnosti prílohy žiadosti o NFP (DOC), (PDF) 
Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP (DOC), (PDF) 
Prílohy k zmluve o poskytnutí NPF (ZIP) 
Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR – 111SP - 0901 (DOC), (PDF)
Príloha I Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (PDF)
Štatút výberovej komisie v znení dodatku č. 2 (DOC), (PDF)
Rokovací poriadok výberovej komisie v znení dodatku č. 1(DOC), (PDF) 
Hodnotiace kritériá (DOC), (PDF) 
Výberové kritériá (DOC), (PDF) 
ITMS II Portal v.2.1 - Manuál (PDF) 
Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP (DOC), (PDF) 
Užívateľská príručka MSP (PDF)

Výzva + prílohy

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk