kód výzvy KaHR-111SP-1001

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
vyhlasuje dňa 25. januára 2010 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti 
Opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfery
Podopatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Bližšie informácie môžete získať v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA) na tel. čísle 02/58 248 401, e-mailom na adrese fondy@siea.gov.sk alebo na nasledujúcich adresách:

Regionálne pracovisko Sekcie ŠF EU Trenčín
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálne pracovisko Trenčín
Hurbanova 59 
911 00 Trenčín
tel.: 032/74 35 216 (kl. 116)
fax: 032/74 36 057

Regionálne pracovisko Sekcie ŠF EU Banská Bystrica
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálne pracovisko Banská Bystrica
Rudlovská cesta 53
974 28 Banská Bystrica
tel.: 048/47 01 800
fax: 048/47 01 820

Regionálne pracovisko Sekcie ŠF EU Košice
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálne pracovisko Košice
Krivá 18
040 01 Košice
tel.: 055/ 67 82 532 (3)
fax: 055/ 67 86 411
Internetová stránka: www.siea.gov.sk

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 11. mája 2010.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žiadosti o NFP je nevyhnutné doručiť:
- osobne najneskôr do 11. mája 2010 do 16:00 hod.,
- alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. kuriérom najneskôr do 11. mája  2010 na jednu z vyššie uvedených adries regionálnych pracovísk SIEA.

Na základnom obale musí byť uvedené:

  • označenie kódu príslušnej výzvy,
  • celé meno (názov) žiadateľa,
  • adresa žiadateľa,
  • názov a adresa vykonávateľa,
  • názov projektu,
  • identifikátor žiadosti o NFP (6-miestne číslo),
  • a nápisy „Žiadosť o nenávratný finančný príspevok“ a „NEOTVÁRAŤ“.

Kód výzvy na predkladanie žiadostí o NFP: KaHR – 111SP - 1001
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 26. februára 2010 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 111SP – 1001.

Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP s kódom KaHR-111SP-1001 je zmena termínu predkladania žiadostí o NFP (z 26. apríla 2010) na 11. máj 2010. Dôvodom posunu termínu predkladania Žiadostí o NFP sú technické problémy pri zadávaní Žiadosti o NFP prostredníctvom Verejného portálu ITMS.

Usmernením sa zároveň mení príslušná časť textu Výzvy na predkladanie Žiadostí o NFP.

Usmernenie platí dňom zverejnenia na stránkach Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 29. marca 2010 Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR–111SP–1001.
Žiadosti o NFP doručené po termíne vydania usmernenia musia byť v súlade s týmto usmernením.

Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP (DOC)

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:

- Príručka pre žiadateľa
- Príloha č. 4 ŽoNFP Podrobný rozpočet
- Príloha č. 14 ŽoNFP Stanoviská VUC k ŽoNFP

______________________________________________________________________________________________________________

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 3. mája 2010 Usmernenie č. 3 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 111SP – 1001 (ďalej len „usmernenie“).

Cieľom Usmernenia č. 3 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP je navýšiť alokáciu finančných prostriedkov.

Usmernenie č. 3 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP (PDF), (DOC)

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádza nasledujúci dokument:

- Výzva na predkladanie žiadostí o NFP

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:
- na získanie NFP nie je právny nárok;
- až do uzávierky na predkladanie žiadostí o NFP je potrebné sledovať internetové stránky MH SR a SIEA, kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP:

»   VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP v znení usmernenia č.1

PRÍLOHY VÝZVY:

1.    Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách v zení dodatku č.5

2.  Formulár žiadosti o NFP

3.    Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP

4.    Povinné prílohy k žiadosti o NFP - formuláre v znení usmernenia č.1 (ZIP)

5.    Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR–111SP–1101 v znení usmernenia   č.2

6.    Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh (ZIP)

7.     Hodnotiace kritériá

8.     Výberové kritériá

9.     Príručka ITMS PORTAL PO 2007-2013 

10. Užívateľská príručka MSP

11. Príloha I Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva

12. Systém koordinácie implementácie horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity

13. Príručka pre horizontálnu prioritu Rovnosť príležitostí

  Kompletná dokumentácia k výzve KaHR–111SP–1101 v znení usmernenia č.2 

Bezplatné informačné semináre k výzve

najčastejsie otázky (FAQ): http://www.siea.sk/najcastejsie-otazky/c-1422/najcastejsie-otazky-k-vyzve-kahr-111sp-1101/

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk