kód výzvy KaHR – 111SP/LSKxP - 1101

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
vyhlasuje dňa 16. decembra 2011 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti 
Opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfery
Podopatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Kód výzvy KaHR–111SP–1101

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bližšie informácie môžete získať v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA):
Slovenská inovačná a energetická agentúra

Bajkalská 27

827 99 Bratislava 27

 

tel.:  +421 / 2/ 58 248 401

fax:  +421 / 2/ 53 421 019

e-mail: fondy@siea.gov.sk

internetová stránka: www.siea.gov.sk

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 19. marca 2012.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žiadosti o NFP je nevyhnutné doručiť:
- osobne najneskôr do 19. marca 2012 do 16:00 hod. na vyššie uvedenú adresu SIEA,
- alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. inou zásielkovou službou najneskôr do 19. marca 2012 na vyššie uvedenú adresu SIEA.

Na základnom-vonkajšom obale zásielky musí byť uvedené:

  • kód výzvy: KaHR–111SP–1101
  • názov a adresa vykonávateľa (SIEA);
  • názov a adresa žiadateľa;
  • IČO žiadateľa;
  • názov projektu;
  • identifikátor žiadosti o NFP (6-miestne číslo);
  • nápis „Žiadosť o NFP“;
  • nápis „NEOTVÁRAŤ“.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:
- na získanie NFP nie je právny nárok;
- až do uzávierky výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je potrebné sledovať internetové stránky MH SR (www.mhsr.sk) a SIEA (www.siea.gov.sk), kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 21. februára 2012 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR - 111SP - 1101 (ďalej len „usmernenie“).

Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je:
 
1) spresniť definície, resp. postupy popísané v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom výzvy KaHR – 111SP–1101;
2) upraviť podmienky preukazovania majetkovoprávneho vysporiadania nehnuteľností, na ktorých sa bude realizovať projekt;
3) upraviť postupy výkonu prieskumu trhu a doplnenie postupu prieskumu trhu pri špecifických situáciách na trhu spolu s doplnením prílohy č. 2 ŽoNFP.

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:

- Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách v znení dodatku č.4;
- Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR – 111SP – 1101;
- Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR – 111SP – 1101;
- Príloha č. 2 ŽoNFP Krycí list prieskumu trhu;
- Príloha č. 6 ŽoNFP Modelové vyhlásenie na kvalifikovania sa ako MSP.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 28. februára 2012 Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR - 111SP - 1101 (ďalej len „usmernenie“).

Cieľom Usmernenia č. 2 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je spresniť definície, resp. postupy popísané v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom výzvy KaHR – 111SP–1101;

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:

- Príručka pre žiadateľa v znení usmernenia č.1 v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód KaHR – 111SP – 1101;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP:

»   VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP v znení usmernenia č.1
PRÍLOHY VÝZVY:

1.    Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách v zení dodatku č.5

2.  Formulár žiadosti o NFP

3.   Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP

4.   Povinné prílohy k žiadosti o NFP - formuláre v znení usmernenia č.1 (ZIP)

5.   Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR–111SP–1101 v znení usmernenia č.2

6.   Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh (ZIP)

7.   Hodnotiace kritériá

8.   Výberové kritériá

9.   Príručka ITMS PORTAL PO 2007-2013 

10. Užívateľská príručka MSP 

11. Príloha I Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva

12. Systém koordinácie implementácie horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity 

13. Príručka pre horizontálnu prioritu Rovnosť príležitostí


Bezplatné informačné semináre k výzve

 

najčastejsie otázky (FAQ): 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk