kód výzvy KaHR-12VS-0901

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje dňa 12. októbra 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti 
Opatrenie 1.2 – Podpora spoločných služieb pre podnikateľov

Bližšie informácie môžete získať v Slovenskej agentúre pre rozvej investícií a obchodu (SARIO) na tel. čísle 02/58 260 426, e-mailom na adrese fondy@sario.gov.sk alebo na nasledujúcej adrese:

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Martinčekova 17
821 01 Bratislava
Tel.: 02/58 260 426
02/58 260 137
Fax: 02/58 260 109
E-mail: fondy@sario.sk
Internetová stránka: www.sario.sk

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 15. februára 2010.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žiadosti o NFP je nevyhnutné doručiť:

osobne najneskôr do 15. februára 2010 do 16:00 hod., 
alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. kuriérom najneskôr do 15. februára 2010 na adresu SARIO.

 

 

Na základnom obale musí byť uvedené:

 

  • označenie kódu príslušnej výzvy,
  • celé meno (názov) žiadateľa,
  • adresa žiadateľa,
  • názov a adresa vykonávateľa,
  • názov projektu,
  • identifikátor žiadosti o NFP (6-miestne číslo),
  • a nápisy „Žiadosť o nenávratný finančný príspevok“ a „NEOTVÁRAŤ“.

Kód výzvy na predkladanie žiadostí o NFP: KaHR – 12VS - 0901
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:
- na získanie NFP nie je právny nárok;
- až do uzávierky na predkladanie žiadostí o NFP je potrebné sledovať internetové stránky MH SR a SARIO, kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 15. februára 2010 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 12VS – 0901 (ďalej len „usmernenie“).

 

Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP s kódom KaHR-12VS-0901
Cieľ usmernenia
Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP s kódom KaHR-12VS-0901 (ďalej len „výzva“) je zmena termínu predkladania žiadostí o NFP (z pôvodného 15. február 2010) na 22. február 2010. Dôvodom posunu termínu predkladania Žiadostí o NFP sú technické problémy ITMS.

Usmernením sa zároveň menia príslušné časti textu Výzvy na predkladanie Žiadostí o NFP a Príručky pre žiadateľa

 

Platnosť usmernenia
Usmernenie platí dňom zverejnenia na stránkach Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP.

» VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP - Usmernenie č. 1  ,(PDF)

PRÍLOHY:
» Formulár žiadosti o NFP (PDF) 
» Príloha č. 1 žiadosti o NFP – Opis projektu (PDF), (DOC) 
» Príloha č. 4 žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet projektu (PDF), (XLS) 
» Príloha č. 5 žiadosti o NFP – Finančná analýza (PDF), (XLS) 
» Príloha č. 20 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie o neobdržaní pomoci na nehnuteľnosti (PDF), (DOC) 
» Príloha č. 21 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie (o identickosti príloh) (PDF), (DOC)
» Príloha č. 22 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie (Natura 2000) (PDF), (DOC) 
» Čestné vyhlásenie žiadateľa o nerelevantnosti prílohy žiadosti o NFP (PDF), (DOC) 
» Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh (PDF),(DOC) 
» Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR–12VS–0901 (PDF), (DOC) 
» Štatút výberovej komisie v znení dodatku č. 2 (PDF), (DOC) 
» Rokovací poriadok výberovej komisie v znení dodatku č. 1 (PDF), (DOC) 
» Hodnotiace kritériá (PDF), (DOC) 
» Výberové kritériá (PDF), (DOC) 
» ITMS II Portal v.2.1 – Manuál   (PDF)  
» Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP (PDF), (DOC) 
» Kompletná dokumentácia k výzve KaHR-12VS-0901 (ZIP)

Najčastejšie otázky (FAQ) - http://www.sario.sk/?fqa-k-1-2-kod-hahr-12vs-0901

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk