kód výzvy KaHR-21SP-1201 - ZRUŠENÁ 21. 3. 2012

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

dňa 21. marca 2012 rozhodlo o zrušení

výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

v rámci

OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 2 - Energetika
Opatrenie 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike


Kód výzvy: KaHR – 21SP - 1201

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložené (fyzicky doručené alebo odovzdané na poštovú prepravu) na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru do termínu zrušenia výzvy budú vrátené žiadateľom.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

vyhlasuje dňa 29. februára 2012

výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

v rámci

OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 2 – Energetika

Opatrenie 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

 

Kód výzvy KaHR–21SP–1201

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bližšie informácie môžete získať v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA),

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Bajkalská 27

827 99 Bratislava 27

tel.: +421 / 2/ 58 248 401

fax: +421 / 2/ 53 421 019

e-mail: fondy@siea.gov.sk

internetová stránka: www.siea.gov.sk

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 4. júna 2012.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žiadosť o NFP vrátane povinných príloh je nevyhnutné doručiť:

- osobne najneskôr do 4. júna 2012 do 16:00 hod. na vyššie uvedenú adresu SIEA,

- alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. kuriérom najneskôr do 4. júna 2012 na vyššie uvedenú adresu SIEA

Na vonkajšom obale zásielky musí byť uvedené:

o kód výzvy: „KaHR-21SP-1201“;

o názov a adresa vykonávateľa (SIEA);

o názov a adresa žiadateľa;

o IČO žiadateľa;

o názov projektu;

o identifikátor ŽoNFP (6-miestne číslo);

o nápis „Žiadosť o NFP“;

o nápis „NEOTVÁRAŤ“.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:

na získanie NFP nie je právny nárok; 

až do uzávierky na predkladanie žiadostí o NFP je potrebné sledovať internetové stránky MH SR (www.mhsr.sk) a SIEA (www.siea.gov.sk), kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP:

  VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP 

PRÍLOHY VÝZVY:

1.   Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci (v znení dodatku č. 3 vrátane príloh) 

2. Formulár ŽoNFP 

3. Zoznam povinných príloh k ŽoNFP 

4. Vybrané formuláre príloh k ŽoNFP

a. príloha č. 1 –  Opis projektu 

b. príloha č. 2 –  Krycí list prieskumu trhu 

c. príloha č. 4 –  Podrobný rozpočet projektu 

d. príloha č. 5 –  Finančná analýza projektu 

e. príloha č. 6 –  Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP 

f. príloha č. 10 – Čestné vyhlásenie žiadateľa 

g. príloha č. 11 – Vyhlásenie žiadateľa o sprístupnení informácií 

h. čestné vyhlásenie o nerelevantnosti prílohy

5. Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP kód KaHR–21SP–1201 

6. Vzor zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh 

7. Hodnotiace kritériá 

8. Výberové kritériá

9. Príručka ITMS PORTAL PO 2007-2013 

10. Užívateľská príručka MSP 

11. Príloha I Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva

Kompletná dokumentácia k výzve KaHR–21SP-1201

 

Bezplatné informačné semináre

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk