kód výzvy KaHR-21SP-1202 - ZRUŠENÁ 3. 5. 2012

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 3. mája 2012   Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci, kód výzvy KaHR – 21SP - 1202 (ďalej len „usmernenie“).

Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je zmena oprávnenej aktivity výzvy č. 5 výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie, uvedené nezahŕňa elektrické rozvody; a to v nadväznosti na Výberové kritérium e) pre rozvody tepla.

 

Vzhľadom na skutočnosť, že usmernením dochádza k zmene podmienok poskytnutia pomoci (oprávnenosť aktivít projektu), na základe Zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, § 13, zverejnením usmernenia zároveň dochádza k zrušeniu výzvy.

________________________________________________________________________________________________________________

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

vyhlasuje dňa 23. marca 2012 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

 

v rámci

 

OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST


Prioritná os 2 – Energetika

Opatrenie 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

 

Kód výzvy KaHR–21SP–1202

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bližšie informácie môžete získať v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA),

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Bajkalská 27

827 99 Bratislava 27

 

tel.: +421 / 2/ 58 248 401

fax: +421 / 2/ 53 421 019

e-mail: fondy@siea.gov.sk

internetová stránka: www.siea.gov.sk

 

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 25. júna 2012.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Žiadost o NFP vrátane povinných príloh je nevyhnutné doručiť:

- osobne najneskôr do 25. júna 2012 do 16:00 hod. na vyššie uvedenú adresu SIEA,

- alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. kuriérom najneskôr do 25. júna 2012 na vyššie uvedenú adresu SIEA

 

Na vonkajšom obale zásielky musí byť uvedené:

 

- kód výzvy: „KaHR-21SP-1202“;

- názov a adresa vykonávateľa (SIEA);

- názov a adresa žiadateľa;

- IČO žiadateľa;

- názov projektu;

- identifikátor ŽoNFP (6-miestne číslo);

- nápis „Žiadosť o NFP“;

- nápis „NEOTVÁRAŤ“.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:

- na získanie NFP nie je právny nárok;

 

- až do uzávierky na predkladanie žiadostí o NFP je potrebné sledovať internetové stránky MH SR (www.mhsr.sk) a SIEA (www.siea.gov.sk), kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP:

 

»   VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP 

PRÍLOHY VÝZVY:

1.   Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci (v znení dodatku č. 3 vrátane príloh) 

2.   Formulár ŽoNFP 

3.   Zoznam povinných príloh k ŽoNFP 

4. Vybrané formuláre príloh k ŽoNFP:

a. príloha č. 1 –   Opis projektu 

b. príloha č. 2 –   Krycí list prieskumu trhu 

c. príloha č. 4 –   Podrobný rozpočet projektu 

d. príloha č. 5 –   Finančná analýza projektu 

e. príloha č. 6 –   Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP 

f. príloha č. 10 –   Čestné vyhlásenie žiadateľa 

g. príloha č. 11 –   Vyhlásenie žiadateľa o sprístupnení informácií 

h.   čestné vyhlásenie o nerelevantnosti prílohy 

5.   Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP kód KaHR–21SP–1202

6.  Vzor zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh (ZIP)

7.   Hodnotiace kritériá 

8.   Výberové kritériá 

9.   Príručka ITMS PORTAL PO 2007-2013 

10.   Užívateľská príručka MSP 

11.   Príloha I Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva  

 Kompletná dokumentácia k výzve KaHR–21SP-1202 (ZIP) 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk