kód výzvy KaHR-21SP-1301

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

vyhlasuje dňa 24. mája 2013 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

 

v rámci

 

OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 2 – Energetika

Opatrenie 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

 

Kód výzvy KaHR–21SP–1301

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bližšie informácie môžete získať v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA)

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Bajkalská 27

827 99 Bratislava 27

 

tel.: +421 / 2/ 58 248 458

fax: +421 / 2/ 53 421 019

e-mail: fondy@siea.gov.sk

webové sídlo: www.siea.sk

 

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 22. augusta 2013.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žiadosť o NFP vrátane povinných príloh je nevyhnutné doručiť:

- osobne najneskôr do 22. augusta 2013 do 16:00 hod. na vyššie uvedenú adresu SIEA,

- alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. kuriérom najneskôr do 22. augusta 2013 na vyššie uvedenú adresu SIEA

 

Na vonkajšom obale zásielky musí byť uvedené:

 

- kód výzvy: „KaHR-21SP-1301“;

- názov a adresa vykonávateľa (SIEA);

- názov a adresa žiadateľa;

- IČO žiadateľa;

- názov projektu;

- identifikátor ŽoNFP (6-miestne číslo);

- nápis „Žiadosť o NFP“;

- nápis „NEOTVÁRAŤ“.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:

  • na získanie NFP nie je právny nárok;
  • počas trvania hodnotiaceho procesu nebudú poskytovateľ ani vykonávateľ poskytovať žiadne informácie o žiadateľoch, hodnotiteľoch a priebežných výsledkoch hodnotiaceho procesu a to v žiadnej forme, t.j. písomnej ani ústnej ,
  • až do uzávierky na predkladanie žiadostí o NFP je potrebné sledovať webové sídla MH SR (www.mhsr.sk) a SIEA (www.siea.gov.sk), kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

UPOZORNENIE

V súvislosti s pripravovanou novelou zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby (ďalej len „zákon o OZE a KVET“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, upriamujeme pozornosť žiadateľov na skutočnosť, že v prípade schválenia novely zákona o OZE a KVET v znení, v ktorom je novela predkladaná na schválenie do Národnej rady Slovenskej republiky, žiadateľ, ktorému bude poskytnutá investičná podpora z podporných programov financovaných zo zdrojov štátneho rozpočtu na výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu zariadenia na výrobu elektriny z OZE, resp. výrobu elektriny vysokoúčinnou kombinovanou výrobou, nebude oprávnený na získanie podpory v zmysle § 3 ods. 1 písm. b) a c). Táto skutočnosť sa vzťahuje na zariadenia uvedené do prevádzky po 31. decembri 2013 t.j. od 1. januára 2014.

Žiadatelia/výrobcovia energie, ktorí získajú podporu prostredníctvom získania nenávratného finančného príspevku, teda z prostriedkov Európskej únie ako aj štátneho rozpočtu SR, tak nezískajú podporu spočívajúcu v:

  • odbere elektriny prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy, do ktorej je zariadenie výrobcu elektriny pripojené za cenu elektriny na straty,
  • doplatkoch,

Novela zákona má zásadný vplyv na vypracovanie finančnej analýzy a celkovej doby návratnosti zrealizovanej investície.

Návrh novely zákona o OZE a KVET v znení, v ktorom je novela predkladaná na schválenie do Národnej rady Slovenskej republiky je dostupná na:  http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-156554?prefixFile=m_

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

USMERNENIE č. 1 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 30. júla 2013 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP prezvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike, kód výzvy KaHR-21SP-1301 (ďalej len „usmernenie“).

 

 

Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je spresniť definície, resp. postupy popísané v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom výzvy KaHR – 21SP – 1301 (ďalej len „výzva“).

 

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:

 

- Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR – 21SP – 1301;

- Príloha č. 15a ŽoNFP – Krycí list správy z energetického auditu.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP:

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP

 

PRÍLOHY VÝZVY:

1. Formulár ŽoNFP 

2. Povinné prílohy k ŽoNFP - formuláre:

a. príloha č. 1 – Opis projektu  

b. príloha č. 4 – Podrobný rozpočet projektu 

c. príloha č. 5 – Finančná analýza projektu  

d. príloha č. 6 – Index bonity 

e. príloha č. 7 – Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP 

f.  príloha č. 13 - Doklad podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

g. príloha č. 15a – Krycí list správy z energetického auditu v znení usmernenia č. 1                                   

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že dňa 31. júla 2013 bol opravený súbor prílohy č. 15a – Krycí list správy z energetického auditu v znení usmernenia č. 1  (zverejnený dňa 30. júla 2013 vo formáte MS Excel), ktorý obsahoval chybný vzorec v bunke Z4.

h. čestné vyhlásenie o nerelevantnosti prílohy 

3. Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP kód KaHR–21SP–1301 v znení usmernenia č. 1

4. Vzor zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh (ZIP)

5. Hodnotiace kritériá 

6. Výberové kritériá 

Kompletná dokumentácia k výzve KaHR–21SP-1301 v znení usmernenia č. 1 (ZIP) 

Bezplatné informačné semináre k výzve s kódom KaHR-21SP-1301 

Najčastejsie otázky (FAQ)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk