Kód výzvy KaHR-31DM-1401

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

vyhlasuje dňa 12. septembra 2014

výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

 

v rámci

OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 3 – Cestovný ruch 
Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Kód výzvy: KaHR-31DM-1401

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bližšie informácie môžete získať v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA),

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Bajkalská 27

827 99 Bratislava 27

tel.: +421 / 2/ 58 248 451

fax: +421 / 2/ 53 421 019

 

e-mail: fondy@siea.gov.sk

webové sídlo: www.siea.sk

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je dňa 11. decembra 2014.

- osobne najneskôr do 11. decembra 2014 do 16:00 hod. na vyššie uvedenú adresu SIEA,

- alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. kuriérom najneskôr do 11. decembra 2014 na vyššie uvedenú adresu SIEA.

 

Na vonkajšom obale zásielky musí byť uvedené:

 

- kód výzvy: „KaHR-31DM-1401“;

- názov a adresa vykonávateľa (SIEA);

- názov a adresa žiadateľa;

- IČO žiadateľa;

- názov projektu;

- identifikátor ŽoNFP (6-miestne číslo);

- nápis „Žiadosť o NFP“;

- nápis „NEOTVÁRAŤ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:

  • na získanie NFP nie je právny nárok;
  • počas trvania hodnotiaceho procesu nebudú poskytovateľ ani vykonávateľ poskytovať žiadne informácie o žiadateľoch, hodnotiteľoch a priebežných výsledkoch hodnotiaceho procesu a to v žiadnej forme, t.j. písomnej ani ústnej
  • až do uzávierky na predkladanie žiadostí o NFP je potrebné sledovať internetové stránky MH SR (www.mhsr.sk) a SACR (www.siea.sk), kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 18. novembra 2014 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu, kód výzvy KaHR-31DM-1401 (ďalej len „Usmernenie“).

Cieľom   Usmernenia č. 1  je zmena formálnych náležitostí výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok KaHR-31DM-1401 (ďalej len „výzva“) a jej prílohy, t.j. :

- spresnenie definícií, resp. postupov popísaných v dokumentoch vydaných v rámci výzvy;

- odstránenie preklepov, gramatických chýb a chýb v písaní.

Usmernenie platí dňom zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa.

Vykonávateľ umožní žiadateľom, ktorí predložili (osobne doručili, resp. zaslali na poštovú prepravu) ŽoNFP najneskôr v deň zverejnenia Usmernenia, aby do termínu uzavretia výzvy dodatočne predložili prílohy ŽoNFP, resp. ich časti, ktoré boli dotknuté zmenami vyplývajúcimi z Usmernenia, v súlade s podmienkami platnými ku dňu uzavretia výzvy. V prípade, že tak neučinia, budú vyzvaní na doplnenie v rámci kontroly formálnych náležitostí žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“).

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú dokumenty:

Výzva na predkladanie ŽoNFP kód KaHR–31DM–1401;

Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy kód KaHR–31DM–1401;

Príloha č. 4 Výzvy - Vzor zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP:

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP v znení usmernenia č. 1

Prílohy:

 

1. Formulár ŽoNFP (PDF)

2. Vybrané formuláre príloh k ŽoNFP:

a. príloha č. 1 – Opis projektu (RTF)

b. príloha č. 4 – Podrobný rozpočet projektu (XLS)

c. príloha č. 5 – Finančná analýza projektu (XLSX)

d. príloha č. 6 – Index bonity (XLSX)

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že dňa 25. novembra 2014 bol opravený nedostatok v súbore prílohy č. 6 – Index bonity (formát MS Excel) uložený na tejto webovej stránke. Tento spočíval v nepresnom doplňujúcom údaji riadku súvahy (nesprávny popis: krátkodobé pohľadávky – S_032; zásoby – S_047), v ktorom žiadatelia nájdu požadovanú položku v rámci účtovnej závierky za rok 2011 (správny popis: krátkodobé pohľadávky – S_031; zásoby – S_046)

e. príloha č. 7 – Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP (RTF)

f. príloha č. 14 – Doklad podľa zákona posudzovaní vplyvov na životné prostredie (DOC)

g. čestné vyhlásenie o nerelevantnosti prílohy (RTF)

3. Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy KaHR-31DM-1401 v znení usmernenia č. 1 

4. Vzor zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh v znení usmernenia č. 1 (ZIP) 

5. Hodnotiace kritériá (PDF)

6. Výberové kritériá (PDF)

7. Predbežná informácia pre žiadateľov o centrálnej databáze vylúčených subjektov (PDF)

Kompletná dokumentácia k výzve KaHR–31DM-1401 v znení usmernenia č. 1 (ZIP)

 

Bezplatné informačné semináre

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk