kód výzvy KaHR-31SP-0802

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
vyhlasuje dňa 16. septembra 2008 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci

OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST
Prioritná os 3 - Cestovný ruch 
Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Bližšie informácie môžete získať v Slovenskej agentúre pre cestovný ruch, 
Dr. V. Clementisa 10
821  02 Bratislava
tel.: 02 / 50 700 803, 831
fax: 02 / 55 571 654
e-mail: info@sacr.sk

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 16. januára 2009 do 16.00 hod.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 30. 12. 2008 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 31SP – 0802 (ďalej len „usmernenie“). Žiadosti o NFP zaslané prostredníctvom verejného portálu ITMS po termíne vydania usmernenia musia byť v súlade s týmto usmernením.

Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP 
Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce prílohy:
• Príloha č. 1 Žiadosti o NFP - Opis projektu
• Príloha č. 9 Žiadosti o NFP – Finančná analýza
• Príloha č. 20 Žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet projektu
• Zoznam povinných príloh
• Príručka pre žiadateľa
Zároveň bola Usmernením doplnená povinná príloha č. 21 Žiadosti o NFP „Vyhlásenie o sprístupnení informácií“.


Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 13. januára 2009 Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 31SP – 0802 (ďalej len „usmernenie“) týkajúce sa zmeny termínu uzávierky prijímania žiadostí o NFP na 13. február 2009.

Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP 
Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádza nasledujúca príloha:
• Príručka pre žiadateľa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žiadosť o NFP vrátane povinných príloh musí byť doručená/odoslaná v termíne stanovenom vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP v uzavretom základnom nepoškodenom obale do sídla Slovenskej agentúry pre cestovný ruch ako doporučená zásielka (s potvrdením o doručení), osobne, alebo kuriérom. Na základnom obale musí byť uvedené označenie kódu príslušnej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, celé meno (názov) a adresa žiadateľa, názov projektu, identifikátor žiadosti o NFP a nápisy „Žiadosť o nenávratný finančný príspevok“ a „NEOTVÁRAŤ“.

Kód výzvy na predkladanie žiadostí o NFP:  KaHR – 31SP - 0802
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:
- na získanie NFP nie je právny nárok;
- až do uzávierky na predkladanie žiadostí o NFP je potrebné sledovať vyššie uvedené internetové stránky MH SR a SACR, kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie/usmernenia súvisiace s vyhlásenou výzvou.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Upozornenie:

V rámci príloh výzvy na predkladanie žiadostí o NFP (ako aj v „Kompletnej dokumentácii výzvy“) bola pôvodne zverejnená nesprávna verzia „Zoznamu povinných príloh k žiadosti o NFP“ nahradená správnou verziou, a preto je nevyhnutné pre všetkých tých, ktorí si už stiahli kompletnú dokumentáciu výzvy, opätovne stiahnuť „Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP“ alebo „Kompletnú dokumentáciu výzvy“.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP v rámci Opatrenia 3.1 Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

» VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP  

PRÍLOHY:
- Schéma štátnej pomoci na podporu  podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím 
- Dodatok č. 1 k schéme štátnej pomoci
Definícia mikro, malých a stredných podnikov (príloha č. 1 schémy štátnej pomoci)
Metodika na výpočet diskontovanej výšky štátnej pomoci a diskontovanej výšky oprávnených výdavkov (príloha č. 2 schémy štátnej pomoci)
Regionálna mapa štátnej pomoci na roky 2007-2013 (príloha č. 3 schémy štátnej pomoci)
Formulár žiadosti o NFP
Príloha č. 1 žiadosti o NFP – Opis projektu Usmernenie č. 1
Príloha č. 9 žiadosti o NFP – Finančná analýza Usmernenie č. 1

Príloha č. 17 žiadosti o NFP – Ukazovateľ hodnotenia firmy
Príloha č. 19 žiadosti o NFP – Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP
- Príloha č. 20 žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet projektu Usmernenie č. 1
- Príloha č. 21 žiadosti o NFP - Vyhlásenie o sprísupnení informácií
Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh
Príloha č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP
Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP
Príloha č. 3 zmluvy o poskytnutí NFP
Príručka pre žiadateľa Usmernenie č.2
Príloha I. Zmluvy o založení ES
Užívateľská príručka a modelové vyhlásenie MSP
Štatút výberovej komisie
Dodatok č. 1 k Štatútu Výberovej komisie
Rokovací poriadok výberovej komisie
Hodnotiace kritériá
ITMS II Portal v.2.1 - Manuál
Zoznam  povinných príloh k žiadosti o NFP Usmernenie č.1 

Kompletná dokumentácia výzvy

Často kladené otázky (FAQ)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk