kód výzvy KaHR-31SP-1101

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

vyhlasuje dňa 16. decembra 2011

Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 3 - Cestovný ruch 
Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Bližšie informácie môžete získať v Slovenskej agentúre pre cestovný ruch (SACR),

Dr. V. Clementisa 10

821 02 Bratislava

tel.: 02 / 50 700 831

fax: 02 / 55 571 654

e-mail: info@sacr.sk

internetová stránka: www.sacr.sk

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 23. júla do 16:00 hod.

Žiadosť o NFP vrátane povinných príloh je nevyhnutné doručiť:

- osobne najneskôr do 23. júla 2012 do 16:00 hod.,

- alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. kuriérom najneskôr do 23. júla 2012 na vyššie uvedenú adresu SACR

Na vonkajšom obale zásielky musí byť uvedené:

 

- kód výzvy: „KaHR-31SP-1101“;

- názov a adresa vykonávateľa (SACR);

- názov a adresa žiadateľa;

- IČO žiadateľa;

- názov projektu;

- identifikátor ŽoNFP (6-miestne číslo);

- nápis „Žiadosť o NFP“;

- nápis „NEOTVÁRAŤ“.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:

  • na získanie NFP nie je právny nárok;
  • počas trvania hodnotiaceho procesu nebudú poskytovateľ ani vykonávateľ poskytovať žiadne informácie o žiadateľoch, hodnotiteľoch a priebežných výsledkoch hodnotiaceho procesu a to v žiadnej forme, t.j. písomnej ani ústnej
  • až do uzávierky na predkladanie žiadostí o NFP je potrebné sledovať internetové stránky MH SR (www.mhsr.sk) a SACR (www.sacr.sk), kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 24. februára 2012 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu, kód výzvy KaHR-31SP-1101 (ďalej len „usmernenie“).

Cieľom   Usmernenia č. 1  k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je:

1) spresniť definície, resp. postupy popísané v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom výzvy KaHR – 31SP – 1101 (ďalej len „výzva“);

2) zmena dátumu uzávierky výzvy v nadväznosti na ustanovenia uvedené v časti 1 Úvod výzvy týkajúce sa nevyhnutnosti pozastavenia výzvy z dôvodu zmeny ostatných podmienok poskytnutia pomoci.

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:

- Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR – 31SP – 1101;

- Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR – 31SP – 1101;

- Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím v znení dodatku č. 2;

- Formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“);

- Príloha č. 2 ŽoNFP - Krycí list prieskumu trhu;

- Príloha č. 4 ŽoNFP – Podrobný rozpočet projektu;

-Príloha č. 5 ŽoNFP – Finančná analýza.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 4. apríla 2012   Usmernenie č. 2  k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 31SP - 1101 (ďalej len „usmernenie“).

Cieľom Usmernenia č. 2 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je zmena dátumu uzávierky výzvy.

Tento sa upravuje z dôvodu prebiehajúceho procesu zefektívnenia činností spojených s implementáciou Prioritnej osi 3 – Cestovný ruch Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Aktualizovaný dátum ukončenia výzvy je 18. júl 2012.

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy KaHR–31SP–1101

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 22. júna 2012 Usmernenie č. 3 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu, kód výzvy KaHR-31SP-1101 (ďalej len „usmernenie“).

Cieľom  Usmernenia č. 3 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je:

1) spresniť definície, resp. postupy popísané v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom výzvy KaHR – 31SP – 1101 (ďalej len „výzva“);

2) zmena dátumu uzávierky výzvy na 23. júla 2012 z dôvodu technických problémov systému ITMS.

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádza Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR – 31SP – 1101 v znení Usmernenia č. 1 a Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu kód výzvy KaHR-31SP-1101 v znení Usmernenia č. 2.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP v rámci Opatrenia 3.1 Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP v znení usmernenia č. 3

Prílohy:

1.   Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím (v znení dodatku č. 3 vrátane príloh)

2. Zoznam povinných príloh k ŽoNFP 

3. Formulár ŽoNFP 

4. Vybrané formuláre príloh k ŽoNFP:

a. príloha č. 1 –  Opis projektu 

b. príloha č. 2 -   Krycí list prieskumu trhu  v znení usmernenia č. 1 

c. príloha č. 4 – Podrobný rozpočet projektu v znení usmernenia č.1 

d. príloha č. 5 –   Finančná analýza v znení usmernenia č. 1 

e. príloha č. 6 –   Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP 

f.  príloha č. 10 –  Čestné vyhlásenie žiadateľa 

g. príloha č. 11 –  Vyhlásenie žiadateľa o sprístupnení informácií 

h. príloha č. 11 – čestné vyhlásenie o nerelevantnosti prílohy

5. Príručka pre žiadateľa v znení usmernenia č. 3 

6. Vzor zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh 

7.  Hodnotiace kritériá 

8.  Výberové kritériá 

9. ITMS II Portal v.2.1 – Manuál 

10. Užívateľská príručka MSP   

BEZPLATNÉ INFORMAČNÉ SEMINÁRE K VÝZVE

Najčastejšie otázky k výzve (FAQ): 

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že dňa 29. februára 2012 bol opravený súbor prílohy č. 5 – Finančná analýza v znení usmernenia č. 1 (formát MS Excel) uložený na tejto webovej stránke z dôvodu chýbajúcich vzorcov súčtu v riadku 35 s názvom „Prevádzkové náklady“. 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk