MH SR ako riadiaci orgán pre Sektorový operačný program Priemysel a služby

V súlade s článkom 18, ods. 2, písm. d) Nariadenia Rady ES č. 1260/1999 bolo uznesením vlády SR č. 133/2002 Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej len MH SR) určené ako Riadiaci orgán pre Sektorový operačný program Priemysel a služby (ďalej len RO pre SOP PS). Na základe rozhodnutia ministra hospodárstva bol koordináciou funkcií riadiaceho orgánu poverený odbor riadenia Sektorového operačného programu (ďalej len OR SOP) sekcie pre európske záležitosti (od 30. 12. 2005 sekcie podporných programov) . Podľa uznesenia vlády SR č. 166/2003 bol schválený návrh Národného rozvojového plánu SR, z ktorého pre RO pre SOP vyplývajú jednotlivé povinnosti pri výkone pomoci zo štrukturálnych fondov.

MH SR ako Riadiaci orgán pre SOP má jedinečné postavenie medzi ostatnými riadiacimi orgánmi z dôvodu, že SOP PS, predstavuje integrovaný a zharmonizovaný SOP za nasledovné oblasti:

  • Priemyselná politika
  • Energetická politika
  • Ochrana spotrebiteľa
  • Obchodná a investičná politika

Interný dozorný a monitorovací výbor pre fondy EÚ (IDMV)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk