Schémy štátnej pomoci

»  Schéma štátnej pomoci podpory malých a stredných podnikateľov  (201 kB)  
»»  Dodatok č. 2 k schéme štátnej pomoci  (37 kB)  
»  Schéma štátnej pomoci na podporu priemyselného výskumu a predsúťažného vývoja  (227 kB)  
»»  Dodatok č. 3 k schéme štátnej pomoci  (35 kB)  
»  Schéma štátnej pomoci na podporu úspor energie a využitia obnoviteľných energetických zdrojov  (230 kB)  
»»  Dodatok č. 2 k schéme štátnej pomoci  (38 kB)  
»  Schéma štátnej pomoci podpory medzinárodnej spolupráce  (199 kB)  
»»  Dodatok č. 3 k schéme štátnej pomoci  (46 kB)   
»  Schéma štátnej pomoci podpory podnikateľských aktivít cestovného ruchu  (246 kB)   
»»  Dodatok č. 2 k schéme štátnej pomoci  (44 kB)  

 

 Sprostredkovateľský orgán

 Opatrenia SOP PS

 Schémy štátnej pomoci

 Príjemca pomoci / Konečný prijímateľ

 NARMSP

 1.1  Podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov a služieb

Schéma štátnej pomoci podpory malých a stredných podnikateľov 
Dodatok č. 2 k schéme štátnej pomoci

  súkromný sektor -podnikateľské subjekty 

 NARMSP
SARIO

 1.2  Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry  

 Projekty verejného sektora

  verejný sektor
(napr. VUC, obec) 

 SEA

 1.3  Podpora podnikania, inovácií a aplikovaného výskumu

Schéma štátnej pomoci na podporu priemyselného výskumu a predsúťažného vývoja 
Dodatok č. 3 k schéme štátnej pomoci

súkromný sektor - podnikateľské subjekty 

 SEA

 1.4  Podpora úspor energie a využitia obnoviteľných zdrojov energie

Schéma štátnej pomoci na podporu úspor energie a využitia obnoviteľných energetických zdrojov  
Dodatok č. 2 k schéme štátnej pomoci

súkromný sektor -
podnikateľské subjekty 

SARIO 

1.5  Rozvoj zahraničnej spolupráce a image SR 

Schéma štátnej pomoci podpory medzinárodnej spolupráce 
Dodatok č. 3 k schéme štátnej pomoci

súkromný sektor -
podnikateľské subjekty 

 SACR

 2.1  Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry cestovného ruchu

Projekty verejného sektora

  verejný sektor 
(napr. VUC, obec) 

 SACR

 2.2  Podpora podnikateľských aktivít cestovného ruchu

Schéma štátnej pomoci podpory podnikateľských aktivít cestovného ruchu 
Dodatok č. 2 k schéme štátnej pomoci

súkromný sektor -
podnikateľské subjekty 

 SACR

 2.3  Podpora propagácie cestovného ruchu a tvorba informačného systému

 Individuálny projekt pre SACR

SACR 

 

Pre opatrenia 1.2 a 2.1 SOP PS určené verejnému sektoru vypracovalo Ministerstvo hospodárstva SR návrhy výberových kritérií. Zároveň pre opatrenia nasmerované na podporu súkromného sektora boli MH SR pripravené nasledovné schémy štátnej pomoci:

 • Schéma štátnej pomoci podpory malých a stredných podnikateľov
  V rámci tejto schémy je štátna pomoc nasmerovaná hlavne na podporu vzniku nových a stabilizáciu a rozvoj už existujúcich podnikov, na zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikateľov prostredníctvom ich modernizácie, zvyšovaním ich produktivity práce a uľahčením uplatnenia sa MSP v medzinárodnej spolupráci a pri vstupe na trh EÚ. Snahou je prostredníctvom rozvoja MSP prispievať k rozvoju zaostalých regiónov Slovenska.

 • Schéma štátnej pomoci na podporu priemyselného výskumu a predsúťažného vývoja
  Cieľom realizácie projektov podľa tejto schémy je zvýšenie konkurencieschopnosti výrobkov prostredníctvom priemyselného výskumu a predsúťažného vývoja, výsledky ktorých budú priamo realizované vo výrobe a službách. Cieľom je tiež rozvíjanie pevnejších väzieb medzi užívateľmi a realizátormi priemyselného výskumu a predsúťažného vývoja, a to aj s využitím výskumno-vývojovej základne s osobitným zameraním na podporu pozitívnych vplyvov výskumu a vývoja na životné prostredie.

 • Schéma štátnej pomoci na podporu úspor energie a využitia obnoviteľných energetických zdrojov
  Cieľom schémy je realizácia projektov zameraných na úspory energie a využitie obnoviteľných energetických zdrojov za účelom zníženia energetickej náročnosti výrobných a technologických procesov v jednotlivých odvetviach hospodárstva (s výnimkou poľnohospodárstva, rybárstva, uhoľného priemyslu, oceliarskeho priemyslu, lodiarskeho priemyslu, priemyslu syntetických vlákien, automobilového priemyslu a dopravy) a zvýšenia využitia regionálne dostupných energetických zdrojov.

 • Schéma štátnej pomoci podpory medzinárodnej spolupráce
  Cieľom pomoci je zvýšiť zapojenie slovenských podnikov do medzinárodnej deľby práce a stimulovať ich k internacionalizácii svojej činnosti, zvýšiť efektívnosť pri realizácii obchodných činností, výsledkov výroby a služieb. Ďalším zámerom je zlepšiť pozíciu a konkurenčnú silu slovenských podnikateľských subjektov na vnútornom trhu EÚ a tretích trhoch, zvýšiť úroveň ich prezentačných aktivít na medzinárodných trhoch  na úroveň porovnateľnú s podnikateľskými subjektami v krajinách EÚ a rozvinúť medzinárodnú spoluprácu. Zároveň bude napomáhať k zvýšeniu úrovne informovanosti podnikov o zahraničných trhoch a vývojových tendenciách na týchto trhoch.

 • Schéma štátnej pomoci podpory podnikateľských aktivít cestovného ruchu
  Touto schémou sa má dosiahnuť rast konkurencieschopnosti cestovného ruchu prostredníctvom zvýšenia kvality ponúkaných služieb, ochrana a rozvoj kultúrneho, historického a prírodného dedičstva a podpora vytvárania nových atraktivít v regiónoch ako aj skvalitnenie prezentácie Slovenska ako krajiny cestovného ruchu.

Súhlasné stanovisko k uvedeným schémam štátnej pomoci vydal Úrad pre štátnu pomoc dňa 21.4.2004 a dňa 29.4.2004 boli publikované v Obchodnom vestníku č. 82/2004. Dodatky ku schémam štátnej pomoci boli zverejnené v Obchodnom vestníku č. 91/2005 dňa 11.5.2005.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk