Výzva na opatrenie 1.5 DM, kód výzvy 1111055-061

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
vyhlasuje dňa 16. mája 2006 výzvu na podávanie projektov v rámci

 

SEKTOROVÉHO OPERAČNÉHO PROGRAMU PRIEMYSEL A SLUŽBY
Priorita 1: Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb s využitím rozvoja domáceho rastového potenciálu
Opatrenie 1.5 Rozvoj zahraničnej spolupráce a image SR

Schéma podpory medzinárodnej spolupráce (de minimis)

Úplné znenie výzvy na podávanie projektov, usmernenie pre žiadateľov a príslušné formuláre sú dostupné na internetových stránkachwww.hospodarstvo.gov.sk a www.sario.sk. Bližšie informácie môžete získať v Slovenskej agentúre pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), Martinčekova 17, 821 01 Bratislava, e-mail: fondy@sario.sk, tel.: 02/ 5826 0420, fax: 02/ 5826 0109. Uzávierka pre podanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je 16. augusta 2006 do 16.00 hod.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žiadateľ je pri predložení žiadosti povinný uviesť na obale označenie kódu príslušnej výzvy na predkladanie projektov, celé meno (názov) žiadateľa, adresu žiadateľa a nápis "NEOTVÁRAŤ".
Kód výzvy je: „1111055-061“.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UPOZORNENIE PRE ŽIADATEĽOV:
Odbor riadenia Sektorového operačného programu Priemysel a služby Ministerstva hospodárstva SR vydal dňa 13. júla 2006 usmernenie k výzve na predkladanie projektov v rámci Priority 1 „Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb s využitím rozvoja domáceho rastového potenciálu“, Opatrenia 1.5 SOP PS Rozvoj zahraničnej spolupráce, zverejnenej dňa 16. mája 2006 – Schéma podpory medzinárodnej spolupráce (schéma pomoci de minimis) je zabezpečiť zmenu textu Príručky pre žiadateľa, ako aj zmenu textu časti H. Povinné prílohy k žiadosti o poskytnutie NFP. 
» Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie projektov v rámci opatrenia 1.5 SOP PS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UPOZORNENIE PRE ŽIADATEĽOV:
Odbor riadenia Sektorového operačného programu Priemysel a služby Ministerstva hospodárstva SR vydal dňa 26. mája 2006 usmernenie k výzve na predkladanie projektov v rámci Priority 1 „Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb s využitím rozvoja domáceho rastového potenciálu“, Opatrenia 1.5 SOP PS Rozvoj zahraničnej spolupráce, zverejnenej dňa 16. mája 2006. Cieľom usmernenia je zabezpečiť úpravu vlastného textu výzvy na predkladanie projektov v časti Oprávnené aktivity.

» Usmernenie k výzve na predkladanie projektov v rámci opatrenia 1.5 SOP PS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podklady pre vypracovanie a predkladanie projektov v rámci Opatrenia 1.5 Sektorového operačného programu Priemysel a služby

SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS

» Schéma podpory medzinárodnej spolupráce (de minimis)

» Dodatok k Schéme podpory medzinárodnej spolupráce (de minimis)

VÝZVA NA PREDKLADANIE PROJEKTOV (de minimis)

» Usmernenie k výzve na predkladanie projektov v rámci opatrenia 1.5 SOP PS

 

ŽIADOSŤ A PROJEKT (pomoc de minimis)

- Potvrdenie o registrácii žiadosti o poskytnutie NFP

- Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

- Čestné vyhlásenia k žiadosti

- Záväzná osnova projektu

 

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU - pomoc de minimis

- Schválený rozpočet projektu

- Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve

- Plán platby

- Hlásenie o realizácii projektu

- Hlásenie o ukončení realizácie projektu

- Žiadosť o platbu

- Prílohy k žiadosti o záverečnú platbu

- Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu

- Zoznam indikátorov

- Rozmery a forma oznámenia na mieste realizácie projektu

- Podpisový vzor

- Oznámenie o vrátení

- Pokyny k vyplneniu oznámenia o vrátení finančných prostriedkov

 

HODNOTENIE

- Štatút Hodnotiacej komisie

- Rokovací poriadok Hodnotiacej komisie

- Kritériá hodnotenia projektu

ĎALŠIE INFORMÁCIE 

ĎALŠIE INFORMÁCIE - Definícia mikro, malých a stredných podnikov

- Príručka pre žiadateľa

Kompletná dokumentácia pre žiadateľa

Výzva na opatrenie 1.5 DM, kód výzvy 1111055-061

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk