Výzva na opatrenie 1.5, kód výzvy 1111050-041

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
vyhlasuje dňa 15. júna 2004 výzvu na podávanie projektov v rámci

 

SEKTOROVÉHO OPERAČNÉHO PROGRAMU PRIEMYSEL A SLUŽBY
Priorita 1: Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb s využitím rozvoja domáceho rastového potenciálu
Opatrenie 1.5 Rozvoj zahraničnej spolupráce a image SR

Schéma štátnej pomoci podpory medzinárodnej spolupráce

Úplné znenie výzvy na podávanie projektov, príručky pre žiadateľov a príslušné formuláre sú dostupné na internetových stránkach www.hospodarstvo.gov.sk a www.sario.sk. Bližšie informácie môžete získať v Slovenskej agentúre pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), Martinčekova 17, 821 01 Bratislava, e-mail: fondy@sario.sk, tel.: 02/ 5810 0345, fax: 02/ 5810 0319. Uzávierka pre podanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je 16. septembra 2004 do 16.00 hod.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žiadateľ je pri predložení žiadosti povinný uviesť na obale označenie kódu príslušnej výzvy na predkladanie projektov, celé meno (názov) žiadateľa, adresu žiadateľa a nápis "NEOTVÁRAŤ".
Kód výzvy je: „1111050-041“.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podklady pre vypracovanie a predkladanie projektov v rámci Opatrenia 1.5 Sektorového operačného programu Priemysel a služby

VÝZVA NA PREDKLADANIE PROJEKTOV

SCHÉMA ŠTÁTNEJ POMOCI

» Schéma štátnej pomoci podpory malých a stredných podnikateľov

PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA

ŽIADOSŤ A PROJEKT

- Potvrdenie o registrácii žiadosti o poskytnutie NFP

- Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

- Záväzná osnova projektu

VYBRANÁ PRÍLOHA ŽIADOSTI

- Stanovisko VÚC k projektu

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

- Schválený rozpočet projektu

- Žiadosť príjemcu pomoci o platbu

- Hlásenie o priebehu realizácie projektu

- Hlásenie o ukončení realizácie projektu

- Štvrťročný plán platieb

- Rozmery a forma oznámenia na mieste realizácie projektu

- Zoznam indikátorov

- Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve

- Platobné postupy MF SR

HODNOTIACA KOMISIA

- Štatút Hodnotiacej komisie

- Rokovací poriadok Hodnotiacej komisie

ĎALŠIE INFORMÁCIE

 - Definícia malých a stredných podnikov

Všetka dokumentácia pre žiadateľa

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk