Výzva na opatrenie 2.1, kód výzvy 1112010-04

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
vyhlasuje dňa 6. mája 2004 výzvu na podávanie projektov v rámci

 

SEKTOROVÉHO OPERAČNÉHO PROGRAMU PRIEMYSEL A SLUŽBY
Priorita 2: Rozvoj cestovného ruchu,
Opatrenie 2.1 Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry cestovného ruchu.

Úplné znenie výzvy na podávanie projektov v oblasti podpory budovania a rekonštrukcie infraštruktúry cestovného ruchu, príručka pre žiadateľov a príslušné formuláre sú dostupné na internetovej stránke www.hospodarstvo.gov.sk a www.sacr.sk, resp. www.slovakiatourism.sk. Bližšie informácie môžete získať v Slovenskej agentúre pre cestovný ruch (SACR), Zahradnícka 153, 821 06 Bratislava 2. Uzávierka pre podanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je v termíne do 6. septembra 2004 do 16.00 hod.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žiadateľ je pri predložení žiadosti povinný uviesť na obale označenie kódu príslušnej výzvy na predkladanie projektov, názov projektu, celé meno (názov) žiadateľa, adresu žiadateľa a nápis "NEOTVÁRAŤ". 
Kód výzvy je: „1112010-04“. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UPOZORNENIE:
Upozorňujeme všetkých žiadateľov na zmenu formulára „Stanovisko VÚC k projektu“ - v časti Očakávané hodnoty indikátorov projektu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Upozorňujeme všetkých žiadateľov na zmenu zoznamu príloh a čestných vyhlásení. 
Uvedené dokumenty nájdete na webovej stránke Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR): 
http://www.sacr.sk/sacria/sacria.htm 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UPOZORNENIE PRE ŽIADATEĽOV:
Odbor riadenia Sektorového operačného programu Priemysel a služby Ministerstva hospodárstva SR vydal dňa 29. júna 2004 usmernenie č. 1/2004 k výzve na predkladanie projektov v rámci Priority 2 - Rozvoj cestovného ruchu, Opatrenia 2.1 SOP PS č. 1112010-04 zo dňa 6. mája 2004. 
V súvislosti s usmernením boli upravené nasledovné dokumenty:
- Príručka pre žiadateľa, 
- Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku,
- Záväzná osnova projektu,
- Zmluvy o o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a
- Príloha 4.9 Zmluvy o poskytnutí NFP - Platobné postupy MF SR.
Podrobný popis zmien sa nachádza v dokumente Usmernenie k výzve na predkladanie projektov.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podklady pre vypracovanie a predkladanie projektov v rámci Opatrenia 2.1 Sektorového operačného programu Priemysel a služby

VÝZVA NA PREDKLADANIE PROJEKTOV

USMERNENIE k výzve na predkladanie projektov

 

PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA

ŽIADOSŤ A PROJEKT

- Potvrdenie o registrácii žiadosti o poskytnutie NFP

- Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

- Záväzná osnova projektu

VYBRANÁ PRÍLOHA ŽIADOSTI

- Stanovisko VÚC k projektu

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

- Schválený rozpočet projektu

- Žiadosť príjemcu pomoci o platbu

- Hlásenie o priebehu realizácie projektu

- Hlásenie o ukončení realizácie projektu

- Štvrťročný plán platieb

- Rozmery a forma oznámenia na mieste realizácie projektu

- Zoznam indikátorov

- Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve

- Platobné postupy MF SR

HODNOTIACA KOMISIA

- Štatút Hodnotiacej komisie

- Rokovací poriadok Hodnotiacej komisie

 

Všetka dokumentácia pre žiadateľa

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk