Výzva na opatrenie 2.1, kód výzvy 1112010-081

 1. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
 2. vyhlasuje dňa 18. augusta 2008 výzvu na podávanie projektov v rámci
 3. SEKTOROVÉHO OPERAČNÉHO PROGRAMU PRIEMYSEL A SLUŽBY
 4. Priorita 2 - Rozvoj cestovného ruchu
 5. Opatrenie 2.1 - Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry cestovného ruchu
 6. Úplné znenie výzvy na predkladanie projektov v oblasti budovania a rekonštrukcie infraštruktúry cestovného ruchu, príručky pre žiadateľov a príslušné formuláre sú dostupné na internetových stránkach www.hospodarstvo.gov.sk a www.sacr.sk. Bližšie informácie môžete získať v Slovenskej agentúre pre cestovný ruch, Dr. V. Clementisa 10, 821 02 Bratislava, e-mail: info@sacr.sk, tel.: 02/50 700 803, 831, fax: 02/55 571 654. Uzávierka pre podanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je 19. septembra 2008 do 16.00 hod.
 7.  
 8. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9. Žiadosť a projekt, vrátane povinných príloh musia byť doručené najneskôr v predpísaný deň a hodinu v uzavretom základnom nepoškodenom obale do sídla agentúry SACR ako doporučená zásielka, osobne, alebo kuriérom. Na základnom obale musí byť uvedené označenie kódu príslušnej výzvy na predkladanie projektov, celé meno (názov) žiadateľa, adresa organizácie (žiadateľa) a nápis „NEOTVÁRAŤ“. 
 10. Kód výzvy na predkladanie projektov:  1112010-081
 11. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12. Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:
 13. - na získanie NFP nie je právny nárok;
 14. - až do uzávierky na predkladanie projektov je potrebné sledovať vyššie uvedené internetové stránky MH SR a SACR, kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.
 15. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 11. 9. 2008 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie projektov, kód výzvy 1112010-081 (ďalej len „usmernenie“).

Žiadosti o poskytnutie NFP doručené po termíne vydania usmernenia musia byť v súlade s týmto usmernením.

- Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie projektov

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádza:
- Príručka pre žiadateľa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podklady pre vypracovanie a predkladanie projektov v rámci Opatrenia 2.1 Sektorového operačného programu Priemysel a služby

VÝZVA NA PREDKLADANIE PROJEKTOV

Prílohy:

- Potvrdenie o registrácii

- Formulár žiadosti o NFP

- Príloha č. 13 žiadosti – Stanovisko VÚC

- Príloha č. 14 žiadosti – Analýza výnosov

- Záväzná osnova projektu

- Rozpočet projektu – Plán činností

- Zmluva o poskytnutí NFP

- Príloha 1 zmluvy – Schválený rozpočet projektu

- Štatút hodnotiacej komisie

- Rokovací poriadok hodnotiacej komisie

- Príručka pre žiadateľa Usmernenie 1

Kompletná dokumentácia výzvy

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk